Informasjon

Sykmelding selvstendig næringsdrivende og frilansere

Sykepenger skal gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.

Les mer hos NAV om sykepenger til selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Når har du rett til sykepenger?

For såvel frilansere som selvstendig næringsdrivende starter retten til sykepenger fra 17. sykedag. Du kan forsikre deg for å få bedre dekning.

For frilansere er det et vilkår for rett til sykepenger at du jevnlig har inntekt av fra oppdrag.

Det er et vilkår for rett til sykepenger at det kan dokumenteres at arbeidsuførheten medfører helt eller delvis tap av pensjonsgivende inntekt. For å ha rett til sykepenger må du være arbeidsufør på grunn av sykdom, skade eller lyte. Sosiale problemer gir ikke rett til sykepenger. Ved kortvarig sykmelding vurderes arbeidsuførheten i forhold til det yrket en har, men ved langvarig sykmelding vurderes det også om man er arbeidsufør i forhold til ethvert høvelig arbeid.

Ta kontakt snarest

Du må snarest melde fra om din arbeidsuførhet til trygdekontoret. Det er først ved en slik melding at egenrisikoperioden på 16 dager starter å løpe. Sykepenger utbetales altså først når sykmelding foreligger. Lege kan vanligvis sykmelde tidligst fra den dato pasienten er til konsultasjon. Får pasienten ikke time hos legen samme dag, kan dagen man snakket med legen på telefonen godtas som start på legens sykmelding. Dette forutsetter at telefonsamtalen følges opp med time hos legen få dager etter telefonsamtalen.

Hvor mye får du utbetalt?

Sykepenger kan gis fra 100 prosent arbeidsuførhet og helt ned til 20 prosent arbeidsuførhet. Sykepengene vil tilsvare graden av arbeidsuførhet. For deg som selvstendig næringsdrivende utgjør sykepengene 75 prosent av sykepengegrunnlaget. Sykepengegrunnlaget skal beregnes etter de tre siste fastsatte pensjonspoengtall som foreligger etter utlagt ligning på sykemeldingstidspunktet. Sykepengegrunnlaget er begrenset oppad til 6 ganger grunnbeløpet (G) (er i 2022 kr. 111 477). For deg som frilanser utgjør sykepengene 100 prosent av sykepengegrunnlaget, som er gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt for de tre siste inntektsårene. 

Forsikring

Det kan tegnes forsikring med folketrygden for å få høyere dekning av inntektstapet. Øvre grense for sykepengegrunnlaget på 6 G (grunnbeløp) gjelder selv om forsikring er tegnet. Det kan tegnes tre alternative forsikringer:

  • 65 prosent av sykepengegrunnlaget fra første sykedag
  • 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra 17. sykedag
  • 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra første sykedag

Vil du vite mer?