Informasjon

Taushetsplikt, etter pasientens død

Temaside om Korona

Problemstilling

Bakgrunnsinformasjon:

Pårørende av avdød pasient kontakter fastlege for å få utskrift av pasientjournal.

Fastlegens spørsmål:

Har fastlege adgang til å gi pårørende innsyn i avdødes journal?

Neste side