Informasjon

Taushetsplikt, samarbeidende ikke-helsepersonell

Problemstilling

Bakgrunnsinformasjon:

Spørsmål fra fastlege (og skolelege) om taushetsplikt. Legen har fått spørsmål fra rektor om enkeltelev. Rektor etterspør informasjon om eleven, og understreker at slik informasjon vil være av stor betydning for å legge til rette for eleven i skolen. Legen er av den oppfatning at taushetsplikten gjelder, men er usikker siden vedkommende også er skolelege.

Fastlegens spørsmål:

Har fastlege og/eller skolelege adgang til å gi taushetsbelagt informasjon til rektor/skolen?

Neste side