Informasjon

Ventetidsgaranti for barn og unge

Spesialistvurdering innen 10 dager og helsehjelp innen maks 65 dager. Det innebærer ventetidsgarantien for barn og unge med psykiske eller rusrelaterte lidelser som trådte i kraft i 2008. Garantien gjelder barn og unge under 23 år.

Rett til tidsfrist for vurdering / behandling. Informasjon fra Sosial- og helsedepartementet

Ventetidsgarantien skal sikre at ingen med rett til nødvendig helsehjelp skal vente mer enn maks 65 virkedager på behandling, og alle får alle rett til en vurdering innen 10 virkedager. I forbindelse med lovendringen ble det lansert en praksisveileder og en prioriteringsveileder som skal sikre enhetlig og faglig god praksis i tjenestene.

Tall fra Norsk pasientregister viser at ventetiden i psykisk helsevern for barn og unge på landsbasis ble redusert fra 79 dager 1. tertial 2007 til 76 dager i samme periode i 2008. Tall for 1. tertial 2008 viser også at 80 prosent av pasientene i psykisk helsevern for barn og unge får henvisningen sin vurdert innen 10 dager. Antall behandlede pasienter i psykisk helsevern for barn og unge var 20 634 i år 2000. For 2007 var tallet 49 479. Dette tilsier en økning på nesten 150 % i antall barn og unge som får ett tilbud i spesialisthelsetjenesten. Dette viser at vi er på riktig vei, men det er fremdeles for store regionale og lokale variasjoner både i forhold til kapasitet og tilgjengelig kompetanse.

Regjeringen erkjente at den gjennom Opptrappingsplanen ikke lykkes med å få ned ventetiden slik de ønsket. Mye av grunnen var at stadig flere barn og unge trenger hjelp for psykiske eller rusrelaterte problemer. Det er viktig å presisere at en fortsatt styrking av spesialisthelsetjenestetilbudet til barn og unge samt innføring av ventetidsgarantien ikke er nok for å møte dagens og fremtidens behov for tilbud til barn og unge som sliter med rus og psykiske problemer. Derfor vil regjeringen fortsatt satse på å videreutvikle lavterskeltilbud i kommunen, bl.a. skal den nye videreutdanningen for høyskoleutdannede i psykososialt arbeid for barn og unge, bidra til kompetanseheving i skolehelsetjenesten, helsestasjon og barnevernet. Regjeringen vil også lansere tiltak for å få flere psykologer til kommunene. En styrking av det kommunale tilbudet vil bidra til at barn og unge får raskere og bedre tilpasset hjelp, altså på rett nivå og på rett tid. Dette skal sikre ett helhetlig tilbud slik at de barn og unge som har behov for hjelp slipper å vente til problemet har utviklet seg til å bli alvorlig nok til at man får en henvisning til psykisk helsevern, samt at barn og unge med mer alvorlige lidelser får raskere behandling i spesialisthelsetjenesten.

Entydige retningslinjer for den enkelte sykdom finnes ikke. Med utgangspunkt i de nye endringene i pasientrettighetsloven og prioriteringsforskriften er det en utfordring til fagmiljøene i spesialisthelsetjenesten å utvikle enhetlige kriterier for rett til helsehjelp innen de forskjellige diagnosegruppene. Slike kriterier må fastsettes i forhold til forventet bedring etter en gitt behandling med hensyn til livskvalitet og dagliglivets funksjoner.

Hvordan var situasjonen i 2013?

Andelen pasienter under 23 år som opplevde brudd på vurderingsgarantien ble redusert i psykisk helsevern og TSB (Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer) etter innføringen av den nye ventetidsgarantien. I 2013 var andelen brudd på henholdsvis 3,6% for psykisk helsevern og 8,7% innen TSB per tredje tertial i 2013. Dette er lavere enn tidligere år.