Informasjon

Yrkesskade og yrkessykdom

Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom, hvis den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og er en av sykdommene som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer.

Les mer om yrkesskade og yrkessykdom hos NAV.

På hvilke måter kan du få erstatning eller økonomisk kompensasjon ved yrkesskade eller yrkessykdom?

Du kan få rett til ytelser fra Folketrygden og fra Lov om yrkesskadeforsikring. I tillegg kan du ved skade eller sykdom du mener har sammenheng med arbeidet, gå til rettssak mot arbeidsgiver hvis du har mistanke om grov uaktsomhet. Reglene om yrkesskade og yrkessykdom er meget kompliserte, så hvis du er i tvil, bør du kontakte trygdekontoret.

Hva menes med yrkesskade?

Yrkesskade er legemsskade eller sykdom forårsaket av arbeidsulykke. Men også skader og sykdommer som ikke er forårsaket av ulykke, kan likestilles med yrkesskade etter folketrygdloven. Det må være mest sannsynlig at skaden eller sykdommen har sammenheng med arbeidsulykken, og ikke skyldes andre forhold.

Hva kreves for at en sykdom skal regnes som en yrkesskade?

Hvis du har vært utsatt for en helseskadelig påvirkning i arbeidet, må det foreligge et karakteristisk sykdomsbilde som samsvarer med denne påvirkning. Du må ha vært utsatt for denne påvirkning i tilstrekkelig mengde og tid slik at det er en rimelig sammenheng mellom den sykdom du har og den påvirkning du har vært utsatt for. Dette betyr at du må tilhøre en av de persongruppene som er nevnt i folketrygdloven §§13-6 til 13-13. Sykdommen skal også være oppstått i rimelig tid etter påvirkningen.

Hvilke sykdommer kan regnes som yrkessykdommer?

Det er laget en lang liste over sykdommer som kan regnes som yrkessykdommer. I stikkord kan noen av dem nevnes:

  • Sykdommer som skyldes forgiftning eller annen kjemisk påvirkning
  • Allergiske hudsykdommer og lungesykdommer
  • Nedsatt hørsel som skyldes larm fra maskiner, verktøy og prosesser
  • Lungesykdommer som skyldes påvirkning av finfordelte stoffer

Hvordan går du frem hvis du lurer på om du kan ha en yrkessykdom?

Du kan ta kontakt med trygdekontoret, med legen din og med arbeidsplassen der du arbeider. Det skal også gis melding til Arbeidstilsynet. Som regel er det en langvarig prosess å fremskaffe informasjon, og som regel må du også til spesialist, da det kan være vanskelig å påvise en del av disse sykdommene, for eksempel løsemiddelskade. Erstatninger gis også for varig skade. Fullt skadeoppgjør kan derfor ikke foretas før det er klart at det ikke lenger kan oppnås bedring ved medisinsk eller annen behandling.

Hva blir utbetalt ved yrkesskade eller yrkessykdom?

Yrkesskadeerstatning gis ved varig medisinsk skade, og er knyttet til den medisinske invaliditet. Medisinsk invaliditet kan fremkomme av en tabell, eller fastsettes av trygdekontoret etter skjønn. Medisinsk invaliditet må ikke forveksles med arbeidsuførhet. I tillegg til dette betaler forsikringsselskapene erstatninger. Erstatningene er i korte trekk:

  • Påførte og fremtidige utgifter på grunn av skaden eller sykdommen
  • Tapt inntekt frem til oppgjørstidspunktet
  • Grunnerstatning som skal dekke fremtidig inntektstap
  • Menerstatning som fastsettes ut fra medisinsk invaliditetsgrad

Du slipper å betale egenandeler ved yrkesskade

Ved behandling for godkjent yrkesskade betaler du ikke egenandel ved legebehandling eller fysioterapi. I tillegg gjelder en rekke særfordeler i folketrygden ved godkjent yrkesskade, som du får informasjon om på trygdekontoret.

Gjelder disse reglene også for selvstendig næringsdrivende?

Nei. Disse reglene gjelder kun for arbeidstakere med pensjonsgivende inntekt. Selvstendig næringsdrivende kan tegne frivillig yrkesskadetrygd.

Forbehold

Siden denne pasientinformasjonen er basert på utdrag av en langt fyldigere lovtekst, tar redaksjonen i Norsk Elektronisk Legehåndbok forbehold for at denne kortversjonen i enkelte sammenhenger ikke er helt dekkende.