Skjema

NORRISK 2 - risikokalkulator

Tilleggsfaktorer som bør vurderes

 • Noen tilleggsfaktorer som ikke inngår i kalkulatoren bør vurderes for komplett risikovurdering. De foreslåtte multiplikasjonsfaktorene antyder risikoøkningen assosiert med disse faktorene:
Sørasiatisk etnisitet x 1,5
Revmatoid artritt  x 1,4
Abdominal fedme (> 88 cm for kvinner, > 100 cm for menn) Skjønnsmessig
Psykososial belastning og stress Skjønnsmessig
Depresjon, psykotisk sykdom med legemiddelbehandling Skjønnsmessig
 • Andre sykdommer og sykdomsgrupper som ikke inngår i tabellen/kalkulatoren, har også dokumentert økt risiko for hjerte- og karsykdom, og bør tas med i vurderingen1
  • Diabetes
  • Andre revmatiske og autoimmune sykdommer
  • Nyresykdom
  • Immunsvikt og antiviral behandling
  • Gjennomgått svangerskapsforgiftning eller høyt blodtrykk i svangerskap
  • Erektil dysfunksjon
  • Rusmisbruk
 • Verdier på HDL-kolesterol i øvre normalområdet anses generelt som beskyttende faktor mot hjerte-kar sykdom, men svært høye verdier (> ca. 2 mmol/L) er vist å være assosiert med forhøyet dødelighet hos menn som ikke har kjent koronarsykdom fra før2

Tolkning

 • Spesifikke intervensjonsgrenser
  • Vedvarende systolisk blodtrykk ≥ 160 mmHg
   • Vurder medikamentell behandling uavhengig av totalrisiko
  • Kolesterol ≥ 7 mmol/l eller LDL-kolesterol > 5 mmol/l, unntatt hos kvinner over 50 år uten andre risikofaktorer
   • Analyser lipidstatus, vurder utredning (kfr. Hyperlipidemi)
   • Vurder medikamentell behandling uavhengig av totalrisiko
  • Diabetes: Vurder blodtrykksbehandling ved BT ≥140/90, og vurder lipidsenkende behandling ved LDL > 2,5 mmol/l uavhengig av totalrisiko
  • Kalkulatoren gjelder for primærprofylakse - d.v.s. uten påvist hypertensjonsrelatert organskade
   • Dersom det er påvist venstre ventrikkel hypertrofi, proteinuri eller redusert eGFR, ev. retinopati, anbefales å starte blodtrykksbehandling straks også ved mild hypertensjon (≥140/90 mmHg)
 • Høy risiko (rød sone)
  • Intervensjonsgrense for legemiddelbehandling, men forsøk først konservativ behandling i 3-12 måneder, og gjenta risikoskåring
 • Risikosonene for de ulike aldersgruppene: 
  • Alder 45-54 år:
   • Lav risiko (grønn sone): < 4%
   • Middels risiko (gul sone): 4,0-4,9%
   • Høy risiko (rød sone): ≥ 5%
  • Alder 55-64 år:
   • Lav risiko (grønn sone): < 8%
   • Middels risiko (gul sone): 8,0-9,9%
   • Høy risiko (rød sone): ≥ 10%
  • Alder 65-74 år:
   • Lav risiko (grønn sone): < 12%
   • Middels risiko (gul sone): 12,0-14,9%
   • Høy risiko (rød sone): ≥ 15%
  • Alder: Før fylte 45 år eller etter fylte 75 år
   • Vurderes individuelt

NORRISK 2

Helsedirektoratet publiserte i 2017 ny "Nasjonale retningslinjer for individuell primærforebygging av hjerte- og karsykdommer"

Se utdypende omtale i eget NEL-dokumentet: Primærforebygging av hjerte- og karsykdommer. 

Grunnlagsdata for risikobedømmingen bygger på oppfølging av en populasjonskohort (CONOR) med kopling til en database over utskrivningsdiagnoser fra sykehus og dødsregisteret i Norge (CVDNOR)3.

Kalkulatoren bygger på risikofaktorene alder, kjønn, røykestatus, totalkolesterol og blodtrykk. I tillegg er det lagt inn korreksjon for blodtrykksbehandling (nei eller ja), HDL (høy eller lav) og for førstegradsslektning med akutt hjerteinfarkt før fylte 60 år (ingen, en, to eller flere). Ev. tilleggsfaktorer - se øverst

Kilder

Referanser

 1. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje: Forebygging av hjerte- og karsykdom. Risikovurdering og grense for legemiddelbehandling ved forebygging av hjerte- og karsykdom. Sist oppdatert 05. mars 2018. www.helsedirektoratet.no
 2. Liu C, Dhindsa D, Almuwaqqat Z, et al. Very High High-Density Lipoprotein Cholesterol Levels and Cardiovascular Mortality. Am J Cardiol. 2022 Mar 15;167:43-53. Epub 2022 Jan 14. PMID: 35039162 PubMed
 3. Selmer R, Igland J, Ariansen I, et al. NORRISK 2: A Norwegian risk model for acute cerebral stroke and myocardial infarction. Eur J Prev Cardiol 2017; 24: 773-82. pmid:28206819 PubMed