Skjema

Beregning av kardiovaskulær totalrisiko

Helsedirektoratet publiserte i mai 2009 "Nasjonale retningslinjer for individuell primærforebygging av hjerte- og karsykdommer" - ev. kortversjon. Se omtale i eget NEL-dokument.

Retningslinjene inneholder en risikotabell og en ledsagende tabell med prioriteringer om hvem som bør tilbys forebyggende behandling (NORRISK data). I NEL har vi utviklet en kalkulator basert på risikotabellen og prioriteringstabellen.

Kalkulatoren beregner 10-årsrisiko for kardiovaskulær død i %

Risikokalkulator

Kvinne Mann
Ikke-røyker Røyker
 
 
 
Tilleggsfaktorer eventuelt:  
 
 

Her kommer oppsummeringen...

Tolkning

 • Intervensjonsgrenser i forhold til alder
  • Alder 40-49 år: Risiko > 1%
  • Alder 50-59 år: Risiko ≥ 5%
  • Alder 60-69 år: Risiko ≥ 10%
 • Spesifikke intervensjonsgrenser
  • Vedvarende systolisk blodtrykk ≥ 160 mm Hg krever som regel behandling uavhengig av totalrisiko
  • Kolesterol ≥ 8 mmol/l krever som regel behandling uavhengig av totalrisiko
 • Prioritetsgrupper (som i veileder)
  • Høy prioritet: Medikamentell forebygging og betydelig oppfølging
  • Normal prioritet: Medikamentell forebygging og regelmessig oppfølging
  • Lav prioritet: Medikamenter er ikke prioritert, men vurder råd om endring av levevaner
  • Ikke prioritet: Råd om gode levevaner

Når du i kalkulatoren ev. korrigerer totalrisiko for arv og/eller diabetes, får du en ny korrigert totalrisiko. Ny prioritet lar seg ikke beregne eksakt, men den nye totalrisikoen kan føre til endret prioritet, f. eks. ved at intervensjonsgrensen i forhold til alder nås. Faktorene som benyttes i kalkulatoren kan du se her:

 • Førstegradsslektning med prematur hjerte-kar sykdom: mann før 55 års alder eller kvinne før 65 års alder
  • 1 person: risiko multipliseres med 1,5 (retningslinje: 1,5-2,0)
  • 2 personer: risiko multipliseres med 2,0 (retningslinje 2,0-2,5)
 • Diabetes/forstyrret glukosetoleranse
  • HbA1c 6-6,9% - risiko multipliseres med 1,3
  • HbA1c 7-7,9% - risiko multipliseres med 1,6
  • HbA1c ≥ 8% - risiko multipliseres med 2,0

Les mer om terapianbefalingene, og sjekk ev. risiko- og prioritetsgruppe i tabellformat, i denne veilederen.