Skjema

GBS

C-G Gottfries, G Bråne, G Steen. Adv Gerontol Geriatr 1982;1:311-30.

Oversatt og bearbeidet til norsk av overlege dr. med. Harald A. Nygaard.

Den norske versjonen er reliabilitetstestet, men ikke validert.

(HA Nygaard, G Bråne. Tidsskr Nor Lægeforen 1987;107:546-7. Ref 67).

GBS anbefales til bruk hos demente. Den er en vurderingsskala spesielt utviklet for å vurdere alvorlighetsgraden av demens, og for oppfølging av demente over tid. Skalaen skåres på basis av observasjon.

Gottfries-Bråne-Steen skalaen (GBS) er ikke konstruert med henblikk på å fungere som diagnostisk instrument. Formålene med GBS er i stedet å vurdere graden av demens, å kunne lage profiler svarende til forskjellige demenssyndromer samt å måle endringer i demenssymptomer over tid.

Navn:J.Nr.:
Født:Utfylt dato:
Utfylt av:

1 Motoriske funksjoner

1.1 Utilstrekkelig motorisk evne til av- og påkledning

0Kler seg selvstendig
1
2Trenger hjelp med knapper, glidelås o.l.
3
4Må ha hjelp av pleier ved av- og påkledning, men deltar aktivt selv
5
6Må kles av og på

1.2 Utilstrekkelig motorisk evne i forbindelse med spising

0Spiser selvstendig
1
2Trenger tilsyn og hjelp i forbindelse med spisingen
3
4Trenger alltid tilsyn, men hjelper til selv
5
6Må mates

1.3 Nedsatt fysisk aktivitet

0Går selvstendig, trenger ev. stokk
1
2Trenger støtte (gåramme, rullator o.l.)
3
4Trenger levende støtte
5
6Kan kun sitte fremme i stol eller er sengeliggende

1.4 Nedsatt spontanaktivitet

0Normal motorikk og spontanaktivitet. Kan f.eks. ringe fra telefonautomat og gjøre innkjøp i forretning eller kiosk
1
2Sitter mer stille enn man normalt kunne forvente, men pasienten reagerer med spontane aktiviteter ved enkle stimuli
3
4Beveger seg spontant kun i forbindelse med kraftige stimuli som f.eks. når pårørende kommer på besøk
5
6Viser ingen spontanaktivitet. Beveger seg kun etter direkte oppfordring som f.eks. etter beskjed om å gå til spisesalen, til sengs osv. eller når elementære behov skal tilfredsstilles (toilettbesøk)

1.5 Utilstrekkelig motorisk evne til personlig hygiene

0Klarer personlig hygiene selvstendig, klarer f.eks. å vaske seg, kjemme og børste håret, pusse tenner
1
2Trenger litt hjelp i forbindelse med dusjing og bading, men klarer for øvrig sitt personlige stell
3
4Trenger hjelp, men deltar selv aktivt også
5
6Må hjelpes helt og holdent

1.6 Manglende evne til å kontrollere blære og tarmfunksjon

0Har full kontroll over blære og tarmfunksjon
1
2Er stundom uheldig i forbindelse med vannlatingen, men klarer seg forøvrig med påminnelser, eller når han/hun blir hjulpet hurtig til toalettet eller på bekkenet
3
4Er ofte uheldig med vannlatingen, flere ganger i uken og /eller inkontinent for faeces en gang i blant
5
6Inkontinent for urin og/eller faeces
Verdi:

2 Intellektuelle funksjoner

2.1 Nedsatt stedsorientering

0Vet hvilket geografisk sted, hvilket sykehus/avd./rom han/hun befinner seg på, dvs fullstendig orientert mht. sted
1
2Har sviktende stedsans, men er orientert på egen avdeling eller i sitt eget hjem
3
4Desorientert, dvs sviktende orienteringsevne på egen avdeling eller i sitt eget hjem
5
6Fullstendig desorientert mht sted og rom

2.2 Nedsatt tidsorientering

0Vet ukedag, dato og år
1
2Vet hvilket år og hvilken måned det er, men kjenner ikke dato og dagens navn
3
4Vet hvilken årstid det er
5
6Fullstendig desorientert

2.3 Nedsatt personorientering

0Vet sitt eget navn, yrke, alder og fødselsdato
1
2Vet sitt eget navn, men har forøvrig sviktende kunnskaper om egen person
3
4Kan bare delvis eget navn
5
6Fullstendig desorientert mht egen person

2.4 Nedsatt nærminne

0Ingen forstyrrelser i nærminnet, dvs han/hun vet hva som har hendt de seneste døgn
1
2Nedsatt nærminne. Dette merkes imidlertid først ved en mer inngående samtale eller testing
3
4Nærminnet er så redusert at det merkes allerede ved en overfladisk samtale
5
6Nærminnet er utslettet. Husker intet fra det ene øyeblikket til det andre

2.5 Nedsatt fjernminne

0Ingen forstyrrelser i fjernminnet. Ved inngående samtale huskes personer som er viktige for han/henne, så vel viktige politiske hendelser som andre opplevelser fra barne- og ungdomsårene
1
2Kan ikke besvare ovennevnte spørsmål. Har vanskeligheter med å huske viktige personer og hendelser fra tidligere perioder i livet
3
4Har tydelig nedsatt fjernminne, noe som merkes allerede ved en overfladisk samtale. Husker f.eks. ikke navn på familiemedlemmer, antall, hvor de bor o.l.
5
6Fjernminnet er utslettet

2.6 Nedsatt våkenhet

0Helt våken
1
2Virker stundom lett døsig
3
4Viser tegn til døsighet, men trenger kun lettere oppfordringer for at han/hun skal holde seg våken
5
6Somnolent, dvs døsig. Kan vekkes, men synker fort tilbake til døsigheten igjen

2.7 Nedsatt konsentrasjon

0Ingen konsentrasjonsvansker. Har ingen vanskeligheter med å samle tankene i intervjusituasjonen, kan følge et TV-program eller lese en skrevet tekst
1
2Kan innimellom virke ukonsentrert, dvs han/hun avviker stundom fra samtaleemnet og har visse vanskeligheter med å lese eller følge med i et TV-program
3
4Iøyenfallende nedsatt konsentrasjonsevne, hvilket gjør det vanskelig for vedkommende å holde en klar linje i samtalen eller å se helheten i et TV-program, en avisartikkel o.l.
5
6Så alvorlig nedsatt konsentrasjonsevne at det ikke er mulig å gjennomføre noen meningsfylt samtale

2.8 Nedsatt evne til å øke tempo

0Klarer å skynde seg når det er påkrevet
1
2Når vedkommende blir presset, reduseres presentasjonsevnen betydelig, men oppgaven gjennomføres
3
4Når vedkommende presses reduseres presentasjonsevnen i en slik grad at selv enkle oppgaver ikke kan utføres og han/hun kan bli irritert, urolig og/eller forvirret
5
6Så avstumpet at vedkommende ikke reagerer når en forsøker å skynde på vedkommende

2.9 Distraksjon

0Normalt samlet
1
2Periodevis distré
3
4Måtelig, men konstant distré
5
6Konstant, kraftig distré, slik at målrettet, meningsfull beskjeftigelse umuliggjøres

2.10 Omstendelighet

0Uttrykker seg på naturlig måte
1
2Er stundom ordrik og detaljert i sin fremstillings-måte, men har ingen vanskeligheter med å holde seg til temaet
3
4Er alltid ordrik og detaljert samtaler og har vanskelig for å komme til saken. Gjør ofte avvik fra samtaleemnet
5
6Er ikke i stand til å uttrykke hva han/hun ønsker, taper seg helt i ordrike detaljer

2.11 Distraherbarhet

0Uforstyrret oppmerksomhet også ved utenforliggende stimuli
1
2Oppmerksomheten forstyrres enkelte ganger av utenforliggende ting
3
4Oppmerksomheten er påfallende og vedvarende forstyrret
5
6Oppmerksomheten er så alvorlig forstyrret at meningsfylte aktiviteter ikke kan utføres (f.eks. enklere håndarbeid eller systematisk samtale)
Verdi:

3 Emosjonelle funksjoner

3.1 Avstumpet emosjonell funksjonsevne

0Ingen forstyrrelser i emosjonell funksjonsevne. Reagerer adekvat i ulike situasjoner, dvs kan føle sorg, glede, hat, frykt, sinne osv.
1
2Endret funksjonsevne ved enkelte anledninger. Viser tegn på emosjonell reaksjon, men de fine nyansene som kjennetegnet personen tidligere har gått tapt
3
4Viser tegn til glede, sorg o.l., men gjør det på en grov og unyansert måte
5
6Emosjonell reaksjonsevne er helt avstumpet. Har ikke evne til å vise tegn til sorg, glede, hat, frykt, sinne osv.

3.2 Emosjonell labilitet

0Kan vanligvis styre sine følelsesmessige reaksjoner
1
2Gråter eller ler uhemmet eller overdrevet ved sterk følelsesmessig stimulasjon
3
4Reagerer ved følelsesmessig stimulasjon på en uhemmet måte
5
6Evnen til å kontrollere følelsesmessige reaksjoner er helt opphevet

3.3 Nedsatt motivasjon

0Normal motivasjon for aktiviteter og kan beskjeftige seg selv på meningsfylt måte
1
2Trenger sterk oppmuntring for å ta fatt på en oppgave og viser vanligvis en passiv interesse
3
4Viser tydelig motivasjonssvikt og må stadig oppfordres for å ta fatt på en oppgave og for å fullføre den
5
6Slett ingen motivasjon og begynner aldri spontant på en oppgave. Selv ikke ved meget kraftig stimulasjon kan vedkommende beveges til å delta
Verdi:

4 Symptomer som vanligvis forekommer ved senil demens

4.1 Forvirring

0Kan tenke klart og har normal kontakt med omgivelsene
1
2Virker villrådig og søkende
3
4Tydelig forvirret. Intervjuet er vanskelig og tidkrevende. Svarene er ofte inadekvate, men i korte øyeblikk kan han/hun virke klar
5
6Helt forvirret. Meningsfylt kommunikasjon umulig

4.2 Irritabilitet

0Viser ingen tegn til irritabilitet, er rolig
1
2Viser stundom tegn på irritabilitet, spesielt ved nærgående spørsmål
3
4Kontakt som i seg selv ikke burde være provoserende utløser ofte irritabilitet som ikke alltid kan styres
5
6All kontakt utløser irritasjon som pasienten ikke er i stand til å styre

4.3 Engstelighet - bekymring

0Viser ikke tegn til overdrevet bekymring og engstelse
1
2Virker av og til bekymret, engster seg unødig over bagateller, men kan beherske sine følelser
3
4Stadig overdrevet angst og bekymrer seg over bagateller, men kan avledes
5
6Så uttalt engstelig at han/hun knapt kan utføre formålstjenlige handlinger. Bekymrer seg over bagateller. Kan ikke avledes

4.4 Angst - uttalt engstelighet - panikk

0Ingen psykiske eller fysiske tegn på angst
1
2Viser stundom tegn til psykisk ulyst, men tilstanden kan beherskes
3
4Viser stadig tegn på uttalt psykisk ulyst som kan øke på til panikkreaksjon. Tilstanden preges av kroppsholdningen og vegetative symptomer som svette, hjerteklapp kan forekomme. Kan ikke avledes
5
6Frembyr tegn på kraftig diffus psykisk ulyst med langvarige panikkanfall. Det forekommer skrekkfølelser og/eller dødsangst som ikke kan styres

4.5 Senket stemningsleie

0Frembyr et nøytralt stemningsleie
1
2Virker av og til nedstemt og selvbebreidende, men perioder med lysere stemningsleie dominerer
3
4Påfallende nedstemt, noe som ikke bare kommer til uttrykk i tale, men også i ansiktsuttrykk og kroppsholdning (kan f.eks. føle seg forsømt av familie og venner, klager over verk, tretthet, våkner tidlig om morgenen, har søvnproblemer o.l.)
5
6Er ekstremt deprimert slik at han/hun i de fleste situasjoner ikke er i stand til å fungere tilfredsstillende

4.6 Rastløshet

0Viser ingen tegn til motorisk uro. Er i normal aktivitet med rolige perioder innimellom
1
2Frembyr enkelte tegn til uro, dvs forandrer stilling gjentatte ganger under samtalen, har vanskelig for å holde hender og føtter i ro og fingrer gjerne på gjenstander innen rekkevidde
3
4Virker påfallende rastløs. Kan ikke sitte stille, gjør stadig tilløp til å reise under samtalen, vrir f.eks. hender og fingrer eller plukker uavlatelig på gjenstander innen rekkevidde
5
6Vandrer omkring nesten til stadighet og kan ikke sitte i ro et øyeblikk
Verdi:
Verdi: