Skjema

GBS - oppfølging av demens

GBS anbefales til bruk hos demente. Den er en vurderingsskala spesielt utviklet for å vurdere alvorlighetsgraden av demens, og for oppfølging av demente over tid. Skalaen skåres på basis av observasjon.

Gottfries-Bråne-Steen skalaen (GBS) er ikke konstruert med henblikk på å fungere som diagnostisk instrument. Formålene med GBS er i stedet å vurdere graden av demens, å kunne lage profiler svarende til forskjellige demenssyndromer samt å måle endringer i demenssymptomer over tid.

Kilder

  • CG Gottfries, G Bråne, G Steen. Adv Gerontol Geriatr 1982;1:311-30
  • Oversatt og bearbeidet til norsk av overlege dr. med. Harald A. Nygaard (HA Nygaard, G Bråne. Tidsskr Nor Lægeforen 1987;107:546-7.)