Skjema

OBS-demens

Temaside om Korona

Vurderingsskjema for eldre med mental svikt og demens

Vurderingsskjemaet er beregnet for bruk i institusjon og åpen omsorg

A. Orientering

Hvordan personen klarer å holde seg orientert om tid, sted, egen familie

1. Tidsorientering - måned/årstid

6 Fungerer uten problemer når det gjelder tidsorientering, kjenner ukedag, måned og år
5  
4 Kan angi år og måned, men som oftest ikke ukedag/dato
3  
2 Kan angi riktig årstid
1  
0 Kan nesten aldri angi riktig årstid

2. Alder (Fødselsår godtas ikke)

6 Kan alltid oppgi egen alder korrekt
5  
4 Tar av og til feil av egen alder, men kan som oftest oppgi tilnærmet riktig alder (+/-2 år)
3  
2 Opplever som oftest seg selv som gammel, men tar feil av alderen (+/- 15 år)
1  
0 Ikke orientert om egen alder

3A. Sted (Institusjonsbeboere)

6 Kan angi riktig navn på institusjon
5  
4 Kan angi "sykehjem", "sykehus", institusjon som oppholdssted
3  
2 Kan av og til angi riktig sted ("sykehjem" o.l.)
1  
0 Kan ikke oppgi riktig sted

3B. Sted (Hjemmeboende)

6 Kan oppgi egen adresse (gatenavn, postnummer, tettsted)
5  
4 Kan angi den nåværende boligens beliggenhet (sted/tettsted/bydel)
3  
2 Oppfatter nåværende bolig som eget hjem
1  
0 Oppfatter ikke nåværende bolig som eget hjem

4. Egen familie

6 Er godt orientert om sin egen familie og nære venners nåværende situasjon. (Kjenner navn, sivilstand, bosted til f.eks. søsken, barn, barnebarn og oldebarn.)
5  
4 Kan alltid oppgi navn på nærmeste pårørende eller gode venner. Kjenner igjen søsken, barn og barnebarn
3  
2 Kjenner nærmeste pårørende
1  
0 Kjenner ikke igjen nærmeste pårørende

5. Egen identitet

6 Er klar over sin bakgrunn som yrke, sivilstand, tidligere arbeidsplasser og bosteder
5  
4 Kan oppgi bakgrunnsopplysninger om yrke, sivilstand, tidligere arbeidsplasser og fødselsdato
3  
2 Kan oppgi bare enkelte fragmenter om egen bakgrunn
1  
0 Kan ikke oppgi detaljer om egen person

6A. Avdelingsmiljøet (Institusjonsboende)

6 Finner alltid fram til alle rom i avdelingen og er orientert om hva som ligger i skuffer og skap på eget rom
5  
4 Finner alltid fram til WC, eget rom og spiserom
3  
2 Kan av og til finne fram til WC, eget rom og spiserom
1  
0 Finner ikke fram i avdelingen (unntatt ved prøving og feiling)

6B. Bomiljøet (Hjemmeboende)

6 Finner fram i nærmiljøet og til egen bolig. Finner fram til og i alle rom i eget hus/leilighet og er orientert om hva som ligger i skuffer og skap
5  
4 Finner fram til de ulike rom i egen bolig
3  
2 Har som oftest vanskeligheter med å finne fram i egen bolig
1  
0 Finner ikke fram i egen bolig

B. Hukommelse

Det vil si å kunne huske fra situasjoner/hendelser både fra nåtid og tidligere i livet

7. Nærhukommelse (Aktuell situasjon)

6 Husker alltid vesentlige hendelser fra dag til dag detaljert og sammenhengende
5  
4 Husker som oftest detaljert fra viktige/spesielle hendelser fra dag til dag (f.eks. fødselsdager, besøk fra pårørende)
3  
2 Kan noen ganger huske enkelte fragmenter fra viktige/spesielle hendelser fra dag til dag
1  
0 Husker ikke fra dag til dag

8. Fjernhukommelse (Tidligere i livet)

6 Husker detaljert, presist og sammenhengende fra viktige/spesielle hendelser tidligere i livet
5  
4 Husker som oftest noen detaljer fra hendelser tidligere i livet
3  
2 Husker noen enkeltdetaljer fra hendelser tidligere i livet
1  
0 Husker omtrent ikke fra tidligere i livet

C. Språk og kommunikasjon

Det vil si å oppfatte og formidle tale og budskap. Dette innbefatter språkforståelse, flytende tale og benevning

9. Språkforståelse

6 Forstår og kan delta aktivt og normalt i samtale om generelle tema som f.eks. samfunnsforhold
5  
4 Forstår meningsinnholdet i en normal, dagligdags samtale
3  
2 Oppfatter innholdet i enkle setninger
1  
0 Oppfatter kun enkeltord

10. Taleflyt

6 Bruker sammensatte setninger med normal flyt i talen. Utrykker seg presist. Ikke ordletingsproblemer
5  
4 Kan noen ganger bruke ufullstendige setninger eller ha problemer med å finne enkelte ord
3  
2 Som oftest vanskelig for å snakke i hele setninger. Uttrykker seg som oftest med enkeltord
1  
0 Snakker ikke

11. Skriving

6 Skriver sammenhengende tekst (f.eks. brev)
5  
4 Skriver enkeltsetninger (ikke diktat)
3  
2 Skriver enkeltord (inkl. eget navn)
1  
0 Kan ikke skrive

D. Oppfatte og forstå

Det vil si evne til å få tak i hva hendelser og situasjoner går ut på, og forstå og holde tråden i det som skjer i situasjoner som varer over tid

12. Våkenhet om dagen

6 Våken om dagen
5  
4 Døsig noen ganger om dagen
3  
2 Døsig store deler av dagen, kan sovne under samtale
1  
0 Sover størstedelen av dagen

13. Forstår klokka

6 Forstår og leser klokka korrekt, slik at det aldri er problem med at tidspunktet knyttes til tid på dagen
5  
4 Leser riktig klokkeslett (timer, minutter), men knytter ikke klokkeslettet til riktig tid på dagen
3  
2 Vansker med å lese klokka (f.eks. leser bare timer)
1  
0 Leser ikke klokka

E. Selvhjelp

14. Personlig hygiene

6 Ingen vansker med personlig hygiene. Kan vaske og stelle seg uten muntlig eller fysisk hjelp
5  
4 Vasker seg selv når situasjonen tilrettelegges og det gis muntlig rettledning eller støtte
3  
2 Vasker seg ufullstendig. Trenger konkret hjelp, selv når situasjonen tilrettelegges
1  
0 Må ha hjelp til alt vask og stell

15. Av- og påkledning

6 Ingen vansker ved av- og påkledning. Kan kle av/på seg uten muntlig eller fysisk hjelp
5  
4 Kler av/på seg når situasjonen tilrettelegges og det gis muntlig rettledning eller støtte
3  
2 Kler ufullstendig av/på seg. Trenger konkret hjelp, selv når situasjonen tilrettelegges
1  
0 Må ha hjelp til all påkledning

16. Måltider

6 Ingen problemer under spising
5  
4 Noe problemer med spising, f.eks. vansker med bruk av bestikk, men spiser uten muntlig eller fysisk hjelp/tilrettelegging
3  
2 Spiser selv når situasjonen tilrettelegges og/eller det gis muntlig hjelp/støtte
1  
0 Må helt eller delvis mates

17. Kontinens

6 Kontinent dag/natt
5  
4 Som oftest kontroll på vannlating både dag og natt (inkontinent mindre enn 3 ganger pr. uke, dag/natt)
3  
2 Inkontinent for urin om natten, som oftest kontroll på vannlating om dagen
1  
0 Inkontinent for urin og avføring

F. Følelsesmessig fungering

18. Stemningsleie

6 Normalt stemningsleie
5  
4 Lett senket stemningsleie, i uker trist eller nedfor
3  
2 Moderat senket stemningsleie, virker som oftest trist og nedfor
1  
0 Alvorlig senket stemningsleie, nesten alltid fortvilet

19. Irritasjon/utagering

6 Adekvate reaksjoner
5  
4 Kan av og til bli irritert og sint, kan skjelle ut personer rundt seg tilsynelatende uten grunn
3  
2 Ofte sint og oppfarende. Kan være truende/krevende overfor personer rundt seg, eller ødelegge ting
1  
0 Kan gå fysisk til angrep på personalet og medpasienter

20. Angst

6 Virker normalt trygg i dagliglivet
5  
4 Kan bli engstelig i nye situasjoner, ved undersøkelser, i møte med nye mennesker e.l.
3  
2 Ofte engstelig i hverdagssituasjoner
1  
0 Er nesten alltid redd og engstelig og/eller ofte panikkreaksjoner

21. Rastløshet/uro

6 Ikke rastløs og urolig
5  
4 Av og til rastløs og urolig
3  
2 Som oftest rastløs og urolig når våken
1  
0 Kontinuerlig rastløs og urolig. Går hele tiden rundt dersom det er fysisk mulig, eller er hele tiden urolig i stol eller seng

22. Initiativ

6 Tar selv initiativ og ansvar for å utføre daglige aktiviteter som f.eks. telefonere, skrive brev, handle, vaske opp, lese, se på TV, høre radio, håndarbeid
5  
4 Må som oftest hjelpes til å komme i gang med daglige aktiviteter, men lar seg lett motivere til å gjøre noe
3  
2 Trenger kontinuerlig motivering for å utføre daglige aktiviteter
1  
0 Ikke aktiv i daglige aktiviteter selv med kontinuerlig motivering

G. Sosial fungering

Det vil si hvordan personen fungerer sammen med andre mennesker

23. Deltagelse i sosial aktivitet

6 Tar initiativ til samvær med andre
5  
4 Deltar i sosialt samvær satt i gang av andre
3  
2 Passiv deltagelse, følger med i det som foregår
1  
0 Deltar ikke i sosial aktivitet

24. Forhold til naboer/medbeboere

6 Har et godt forhold til en eller flere naboer/medbeboere. Er ofte sammen - gjør ting sammen
5  
4 Er av og til sammen med naboer/medbeboere, ingen spesielle kontakter
3  
2 Sammen med naboer/medbeboere kun når det tilrettelegges av andre
1  
0 Ikke sammen med andre

Sum OBS:

Oppsummering

Etter gjennomført test kan skår på hvert område fremstilles visuelt ved bruk av:

Grafisk profil av pasientens kognitive funksjonsevne

Kilder

  • Utviklet av Per Kristian Haugen og Arnfinn Eek