Skjema

OBS-demens

Vurderingsskjema for eldre med mental svikt og demens

Oppsummering: Grafisk profil av pasientens kognitive funksjonsevne.

Vurderingsskjemaet er beregnet for bruk i institusjon og åpen omsorg

Skjemaet er utviklet av Per Kristian Haugen og Arnfinn Eek

A. Orientering

Hvordan personen klarer å holde seg orientert om tid, sted, egen familie

1. Tidsorientering - måned/årstid

6Fungerer uten problemer når det gjelder tidsorientering, kjenner ukedag, måned og år
5
4Kan angi år og måned, men som oftest ikke ukedag/dato
3
2Kan angi riktig årstid
1
0Kan nesten aldri angi riktig årstid

2. Alder (Fødselsår godtas ikke)

6Kan alltid oppgi egen alder korrekt
5
4Tar av og til feil av egen alder, men kan som oftest oppgi tilnærmet riktig alder (+/-2 år)
3
2Opplever som oftest seg selv som gammel, men tar feil av alderen (+/- 15 år)
1
0Ikke orientert om egen alder

3A. Sted (Institusjonsbeboere)

6Kan angi riktig navn på institusjon
5
4Kan angi "sykehjem", "sykehus", institusjon som oppholdssted
3
2Kan av og til angi riktig sted ("sykehjem" o.l.)
1
0Kan ikke oppgi riktig sted

3B. Sted (Hjemmeboende)

6Kan oppgi egen adresse (gatenavn, postnummer, tettsted)
5
4Kan angi den nåværende boligens beliggenhet (sted/tettsted/bydel)
3
2Oppfatter nåværende bolig som eget hjem
1
0Oppfatter ikke nåværende bolig som eget hjem

4. Egen familie

6Er godt orientert om sin egen familie og nære venners nåværende situasjon. (Kjenner navn, sivilstand, bosted til f.eks. søsken, barn, barnebarn og oldebarn.)
5
4Kan alltid oppgi navn på nærmeste pårørende eller gode venner. Kjenner igjen søsken, barn og barnebarn
3
2Kjenner nærmeste pårørende
1
0Kjenner ikke igjen nærmeste pårørende

5. Egen identitet

6Er klar over sin bakgrunn som yrke, sivilstand, tidligere arbeidsplasser og bosteder
5
4Kan oppgi bakgrunnsopplysninger om yrke, sivilstand, tidligere arbeidsplasser og fødselsdato
3
2Kan oppgi bare enkelte fragmenter om egen bakgrunn
1
0Kan ikke oppgi detaljer om egen person

6A. Avdelingsmiljøet (Institusjonsboende)

6Finner alltid fram til alle rom i avdelingen og er orientert om hva som ligger i skuffer og skap på eget rom
5
4Finner alltid fram til WC, eget rom og spiserom
3
2Kan av og til finne fram til WC, eget rom og spiserom
1
0Finner ikke fram i avdelingen (unntatt ved prøving og feiling)

6B. Bomiljøet (Hjemmeboende)

6Finner fram i nærmiljøet og til egen bolig. Finner fram til og i alle rom i eget hus/leilighet og er orientert om hva som ligger i skuffer og skap
5
4Finner fram til de ulike rom i egen bolig
3
2Har som oftest vanskeligheter med å finne fram i egen bolig
1
0Finner ikke fram i egen bolig

B. Hukommelse

Det vil si å kunne huske fra situasjoner/hendelser både fra nåtid og tidligere i livet

7. Nærhukommelse (Aktuell situasjon)

6Husker alltid vesentlige hendelser fra dag til dag detaljert og sammenhengende
5
4Husker som oftest detaljert fra viktige/spesielle hendelser fra dag til dag (f.eks. fødselsdager, besøk fra pårørende)
3
2Kan noen ganger huske enkelte fragmenter fra viktige/spesielle hendelser fra dag til dag
1
0Husker ikke fra dag til dag

8. Fjernhukommelse (Tidligere i livet)

6Husker detaljert, presist og sammenhengende fra viktige/spesielle hendelser tidligere i livet
5
4Husker som oftest noen detaljer fra hendelser tidligere i livet
3
2Husker noen enkeltdetaljer fra hendelser tidligere i livet
1
0Husker omtrent ikke fra tidligere i livet

C. Språk og kommunikasjon

Det vil si å oppfatte og formidle tale og budskap. Dette innbefatter språkforståelse, flytende tale og benevning

9. Språkforståelse

6Forstår og kan delta aktivt og normalt i samtale om generelle tema som f.eks. samfunnsforhold
5
4Forstår meningsinnholdet i en normal, dagligdags samtale
3
2Oppfatter innholdet i enkle setninger
1
0Oppfatter kun enkeltord

10. Taleflyt

6Bruker sammensatte setninger med normal flyt i talen. Utrykker seg presist. Ikke ordletingsproblemer
5
4Kan noen ganger bruke ufullstendige setninger eller ha problemer med å finne enkelte ord
3
2Som oftest vanskelig for å snakke i hele setninger. Uttrykker seg som oftest med enkeltord
1
0Snakker ikke

11. Skriving

6Skriver sammenhengende tekst (f.eks. brev)
5
4Skriver enkeltsetninger (ikke diktat)
3
2Skriver enkeltord (inkl. eget navn)
1
0Kan ikke skrive

D. Oppfatte og forstå

Det vil si evne til å få tak i hva hendelser og situasjoner går ut på, og forstå og holde tråden i det som skjer i situasjoner som varer over tid

12. Våkenhet om dagen

6Våken om dagen
5
4Døsig noen ganger om dagen
3
2Døsig store deler av dagen, kan sovne under samtale
1
0Sover størstedelen av dagen

13. Forstår klokka

6Forstår og leser klokka korrekt, slik at det aldri er problem med at tidspunktet knyttes til tid på dagen
5
4Leser riktig klokkeslett (timer, minutter), men knytter ikke klokkeslettet til riktig tid på dagen
3
2Vansker med å lese klokka (f.eks. leser bare timer)
1
0Leser ikke klokka

E. Selvhjelp

14. Personlig hygiene

6Ingen vansker med personlig hygiene. Kan vaske og stelle seg uten muntlig eller fysisk hjelp
5
4Vasker seg selv når situasjonen tilrettelegges og det gis muntlig rettledning eller støtte
3
2Vasker seg ufullstendig. Trenger konkret hjelp, selv når situasjonen tilrettelegges
1
0Må ha hjelp til alt vask og stell

15. Av- og påkledning

6Ingen vansker ved av- og påkledning. Kan kle av/på seg uten muntlig eller fysisk hjelp
5
4Kler av/på seg når situasjonen tilrettelegges og det gis muntlig rettledning eller støtte
3
2Kler ufullstendig av/på seg. Trenger konkret hjelp, selv når situasjonen tilrettelegges
1
0Må ha hjelp til all påkledning

16. Måltider

6Ingen problemer under spising
5
4Noe problemer med spising, f.eks. vansker med bruk av bestikk, men spiser uten muntlig eller fysisk hjelp/tilrettelegging
3
2Spiser selv når situasjonen tilrettelegges og/eller det gis muntlig hjelp/støtte
1
0Må helt eller delvis mates

17. Kontinens

6Kontinent dag/natt
5
4Som oftest kontroll på vannlating både dag og natt (inkontinent mindre enn 3 ganger pr. uke, dag/natt)
3
2Inkontinent for urin om natten, som oftest kontroll på vannlating om dagen
1
0Inkontinent for urin og avføring

F. Følelsesmessig fungering

18. Stemningsleie

6Normalt stemningsleie
5
4Lett senket stemningsleie, i uker trist eller nedfor
3
2Moderat senket stemningsleie, virker som oftest trist og nedfor
1
0Alvorlig senket stemningsleie, nesten alltid fortvilet

19. Irritasjon/utagering

6Adekvate reaksjoner
5
4Kan av og til bli irritert og sint, kan skjelle ut personer rundt seg tilsynelatende uten grunn
3
2Ofte sint og oppfarende. Kan være truende/krevende overfor personer rundt seg, eller ødelegge ting
1
0Kan gå fysisk til angrep på personalet og medpasienter

20. Angst

6Virker normalt trygg i dagliglivet
5
4Kan bli engstelig i nye situasjoner, ved undersøkelser, i møte med nye mennesker e.l.
3
2Ofte engstelig i hverdagssituasjoner
1
0Er nesten alltid redd og engstelig og/eller ofte panikkreaksjoner

21. Rastløshet/uro

6Ikke rastløs og urolig
5
4Av og til rastløs og urolig
3
2Som oftest rastløs og urolig når våken
1
0Kontinuerlig rastløs og urolig. Går hele tiden rundt dersom det er fysisk mulig, eller er hele tiden urolig i stol eller seng

22. Initiativ

6Tar selv initiativ og ansvar for å utføre daglige aktiviteter som f.eks. telefonere, skrive brev, handle, vaske opp, lese, se på TV, høre radio, håndarbeid
5
4Må som oftest hjelpes til å komme i gang med daglige aktiviteter, men lar seg lett motivere til å gjøre noe
3
2Trenger kontinuerlig motivering for å utføre daglige aktiviteter
1
0Ikke aktiv i daglige aktiviteter selv med kontinuerlig motivering

G. Sosial fungering

Det vil si hvordan personen fungerer sammen med andre mennesker

23. Deltagelse i sosial aktivitet

6Tar initiativ til samvær med andre
5
4Deltar i sosialt samvær satt i gang av andre
3
2Passiv deltagelse, følger med i det som foregår
1
0Deltar ikke i sosial aktivitet

24. Forhold til naboer/medbeboere

6Har et godt forhold til en eller flere naboer/medbeboere. Er ofte sammen - gjør ting sammen
5
4Er av og til sammen med naboer/medbeboere, ingen spesielle kontakter
3
2Sammen med naboer/medbeboere kun når det tilrettelegges av andre
1
0Ikke sammen med andre

Sum OBS: