Enkel

ESAS symptomskjema

Symptomregistrering ved palliativ behandling

ESAS-r (revidert versjon anbefalt fra 2012) symptomskjema er i Norge valgt som standard verktøy for registrering av symptomer hos palliative pasienter1

ESAS-r skjemaet er beregnet for utfylling av pasienten selv, eventuelt med assistanse fra helsepersonell.

Skjemaene leveres som pdf - beregnet for utskrift:

Smertekartlegging generelt

Pasientinformasjon

Kilder

Referanser

  1. Kaasa S, Haugen DF. Palliativ medisin (Leder). Tidsskr Nor Legeforen 2006; 126: 294. Tidsskrift for Den norske legeforening