Informasjon

Kontakteksem

Behandling av kontakteksem

Det viktigste tiltaket er å unngå kontakt med irritative stoffer eller allergifremkallende stoffer. Dersom det er påvist spesifikk allergi ved lappetest, er det viktig å unngå enhver kontakt med dette allergenet. Foruten å unngå eksponering er hovedbehandlingen ved toksisk kontakteksem å bruke et middel som fuktiggjør huden.

Allergisk kontakteksem behandles med lokale kortikosteroider eller kalsineurinhemmere. Det er uavklart om lokale kortikosteroider hjelper ved toksisk kontakteksem, men siden det kan være vanskelig å skille de to formene for kontakteksem, er det likevel vanlig å bruke steroid også her. Hvor potent steroid som skal brukes, avhenger av alvorlighetsgrad og lokalisasjon. 

Ved akutt eksem som er rødt og hovent, med væskefylte blærer og sårdannelse, behandles vanligvis med en middels sterk kortisonsalve (gruppe II-III kortison). Salven smøres på i tynt lag en til to ganger daglig, og behandlingstiden er oftest en til to uker. Deretter nedtrappes gjerne med en svakere kortisonsalve over en til tre uker.

Ved vedvarende plager vil det være behov for vedlikeholdsbehandling med kortisonkremer. De er vanligvis svært effektive, men ved bruk over lang tid, vil huden kunne bli tynnere. Det er likevel viktig med lang vedlikeholdsbehandling med sterktvirkende kortison to ganger per uke i fire til seks uker. Dess lengre huden holdes eksemfri, dess større er sjansen for å bygge opp en god hudbarriere.

En alternativ behandling til kortison er såkalte kalsineurinhemmere, pimecrolimus eller takrolimus. Dette er dyrere medisiner som kan være aktuelle når andre midler svikter. En annen fordel er at disse midlene kan anvendes på områder med tynn hud hvor bruk av et tilsvarende sterktvirkende kortikosteroid kan føre til hudskader.

I noen tilfeller kan det være et alternativ med behandling i spesialbygde solarier, som avgir såkalt UVA eller UVB-lys. I særlig uttalte tilfeller kan behandling med kortison tabletter eller sterkere midler som retinoider, være aktuelt. Dette er behandling som vanligvis styres av en hudlege.

Av og til oppstår det betennelser med bakterier i eksemet (infisert eksem), og det vil da være behov for bakteriedrepende midler (antibiotika). Ofte gir man da en kombinasjonskrem av steroider og antibiotika.

Når det gjelder forebyggende behandling, er bruk av hansker eller annet beskyttelsesutstyr ved arbeid med kjente irriterende/eksemfremkallende stoffer viktig. Man bør også unngå nikkelholdige metaller i knapper og smykker som ligger direkte mot huden, og unngå at smykker som brukes i gjennomhullet hud (ørepynt, piercing) er laget av metaller med kjente allergene egenskaper.

Forrige side Neste side