Informasjon

Allergisk alveolitt

Allergisk alveolitt, hypersensitivitetspneumoni, er en gruppe lungesykdommer som skyldes en betennelsesreaksjon i lungevevet etter innånding av organisk støv som sopp, bakterier, dyreprotein og annet dyrestøv.

Betennelsesreaksjonen er lokalisert til alveolene (lungeblærene) - de ytterste delene av lungetreet. Andre folkelige betegnelser på sykdommen er fugleholderlunge og bondelunge.

Sykdommen kan ha varierende intensitet. Den kan gi ulike symptomer og tegn, og forløpet kan være forskjellig fra pasient til pasient. Det skilles mellom en akutt, en subakutt og en kronisk form.

Bønder mest utsatt

Trakea, bronkier, alveoler

De fleste tilfellene av allergisk alveolitt skyldes at du er utsatt for støv i yrket ditt.

Sykdommen forekommer derfor hyppigst i landbruket og hos mennesker som arbeider med levende fugler. Ganske få av de eksponerte blir syke. Forekomsten blant bønder rapporteres å være fra under 1 prosent og opp til 6 prosent. I Sverige har man funnet 2-3 nye tilfeller per 10.000 bønder per år.

Årsaker

Det dreier seg hovedsakelig om inhalasjon av organisk støv med innhold av varmekjære bakterier (ofte), amøber, sopp og bakterier, dyre- og planteproteiner (ofte), men sykdommen kan også oppstå etter inhalasjon av kjemikalier (isocyanater og syreanhydrider) og metaller (beryllium og kobolt). Vanligst er sykdom etter inhalasjon av soppsporer som kan gi bondelunge, og etter inhalasjon av fugleproteiner som kan gi fugleholderlunge.

Den akutte formen skyldes en allergisk overfølsomhetsreaksjon, mens den subakutte formen skyldes gjentatte eksponeringsepisoder over uker til måneder. Ved det kroniske sykdomsbildet er forklaringen en mye langsommere overfølsomhetsreaksjon som medfører innvekst av bindevev i lungene, det vil si at normalt lungevev erstattes av "unyttig" vev (lungefibrose), noe som over tid reduserer lungefunksjonen.

Sykdommen rammer fortrinnsvis ikke-røykere. Sigarettrøyking ser faktisk ut til å gi en viss beskyttelse mot sykdommen.

Symptomer

Allergisk alveolitt inndeles som nevnt i en akutt, subakutt og kronisk form.

Den akutte formen oppstår fra timer til dager etter ofte betydelig eksponering og gir influensaliknende symptomer som feber, frysninger, muskelsmerter, hodepine og hoste. Den subakutte formen er karakterisert ved tungpust og hoste, ofte med periodevise forverrelser som har sammenheng med gjentatte eksponeringsepisoder over uker til måneder. Den kroniske formen er forbundet med måneders til års lavdose-eksponering og viser seg ofte ved tungpust, hoste, tretthet og vekttap.

Diagnostikk

Diagnosen må mistenkes hos personer med lungeplager som har vært utsatte for organisk støv. Legeundersøkelsen kan avdekke at det foreligger lungesykdom, men ikke hvilken type. Blodprøver har også begrenset verdi, men innsending av blodprøve til bestemmelse av antistoffer mot f.eks. fugler, kan være nyttig. Måling av lungefunksjonen med spirometri kan vise at lungene har nedsatt funksjon. Røntgenbilder av lungene vil i den akutte og tidlige fasen som regel ikke kunne vise noen endringer, mens CT av lungene kan være bedre til å påvise sykdom tidlig. Bedring i tilstanden ved å unngå støvet er også en indikator på sykdommen.

Behandling

Det finnes ingen helbredende behandling.

Sykdommen lar seg forebygge ved å begrense eksponeringen for organisk støv ved f.eks. bruk av ansiktsmaske. Tidlig diagnose og behandling kan gi full helbredelse. I kroniske tilfeller kan sykdommen stanses ved opphør av eksponeringen og bruk av medikamenter.

Det er viktig å hindre videre eksposisjon for det utløsende agens via vernetiltak, endring av produksjon/lagring, reduksjon av fuktighet, reparasjon av vannskader, rengjøring og om nødvendig skifte av yrke/hobby eller arbeidsplass.

Behandling med kortikosteroider ved det akutte sykdomsbildet gir mindre symptomer og forkorter forløpet, men kan ikke alltid hindre fibroseutviklingen. Det anbefales 40 mg prednisolon daglig i de første ukene, så nedtrapping og 15-20 mg daglig som vedlikeholdsdose inntil lungeplagene er borte og de røntgenologiske funn har gått tilbake. Også ved det kroniske sykdomsbildet er kortikosteroider aktuelt og anbefales gitt i 3-6 måneder.

Prognose

Prognosen er god ved akutt alveolitt når diagnosen blir stilt tidlig, og du har hatt liten eksponering for fugleekskrementer. Ved det kroniske sykdomsbildet er prognosen dårlig hva angår bedring av den oppståtte lungeskade, men gunstig med tanke på å få stanset den videre sykdomsutviklingen, forutsatt at du ikke lenger eksponeres for organisk støv.

Vil du vite mer?