Informasjon

Døvhet og tunghørthet hos barn

Forbigående nedsatt hørsel er svært vanlig ved ørebetennelser hos barn. Vedvarende nedsatt hørsel derimot er en tilstand som registreres hos mindre enn 1 av 1000 nyfødte. Ved 6 års alder har 2 av 1000 barn i Norge behov for høreapparat.

Behandling

Barn med varig hørselsnedsettelse skal undersøkes av spesialist som vurderer om det er behov for høreapparat. For at høreapparatet skal være riktig tilpasset barnet, er det nødvendig å skifte dette oftere enn hos voksne.

Vanlig høreapparat

De aller fleste vil være best hjulpet med et vanlig høreapparat festet bak øret. Det finnes likevel noen tilfeller hvor et vanlig høreapparat ikke strekker til. Dette gjelder bl.a. øregangsatresi (medfødt manglende eller tett ytre øregang) og tilstander hvor det væsker veldig fra øregangen. I slike tilfeller kan et benforankret høreapparat være aktuelt. Dette er et høreapparat som leder lydbølgene gjennom ben istedenfor gjennom luft. I motsetning til et vanlig høreapparat må det litt kirurgi til for å få tilpasset dette høreapparatet (det bores inn i benet bak øret).

Koklea-implantat

cochleaimplantat
Se animasjon om kokleaimplantat

Det finnes også et hjelpemiddel som kalles koklea-implantat. Dette er en liten innretning som kan formidle lydsignaler videre som elektriske impulser rett inn i det indre øret. Koklea-implantat er en kostbar innretning, men det kan hjelpe bl.a. døvfødte til å få en viss grad av hørsel. Forutsetninger for å implantere et slikt hjelpemiddel er at barnet har stort hørselstap (over 80-90 dB) og at hørselstapet oppdages tidlig. For at et slikt hjelpemiddel skal kunne være til hjelp, bør det helst opereres inn før 5-6 års alder. Det er også en forutsetning at barnet har et sterkt støtteapparat rundt seg, og spesielt at foreldrenes innsatsvilje er stor. Det å lære seg å høre med et koklea-implantat krever masse oppfølging, tid og ressurser fra de rundt barnet.

Stimulering

Stimulering av barns sanser er viktig for barnets utvikling. Døve og tunghørte barn har en større sjanse for understimulering hvis ikke de rette hensyn blir tatt. Det finnes en rekke hjelpemidler for tunghørte og døve som kan hindre dette. Norges døveforbund jobber med følgende som hovedmålsetninger for barn:

  • Døve barn må så tidlig som mulig sikres godt tegnspråklig oppvekstmiljø
  • Personer som arbeider med døve barn, må ha gode ferdigheter i tegnspråk
  • Alle døve og tunghørte barn må ha rett til fullverdig opplæring i tegnspråk på grunn- og videregående skole
  • Det må etableres fritidstilbud for sosial utvikling i tegnspråkmiljø
  • Tegnspråk må utvikles som arbeids- og undervisningsspråk på alle plan på kompetansesentra

I tillegg har også høresentralene i Norge mer informasjon. Hjelpemiddelsentralen har også gratis tekniske hjelpemiddel.

Forrige side Neste side