Informasjon

Døvhet og tunghørthet hos barn

Forbigående nedsatt hørsel er svært vanlig ved ørebetennelser hos barn. Vedvarende nedsatt hørsel derimot er en tilstand som registreres hos mindre enn 1 av 1000 nyfødte. Ved 6 års alder har 2 av 1000 barn i Norge behov for høreapparat.

Prognose

Det er oftest slik at vedvarende hørselstap verken blir bedre eller verre med alderen. Døvhet er et begrep en nesten har gått bort i fra, da de aller fleste har en viss evne til å oppfatte lydsignal, og de fleste kan til en viss grad hjelpes med høreapparat.

Hørsel er nødvendig for utvikling av tale, og barn med nedsatt hørsel har ofte dårlig språkutvikling. For å unngå dette er det viktig at tunghørte barn gis den hjelp de trenger. Mye kan gjøres med høreapparat eller koklea-implantat, men et hjelpeapparat som sikrer undervisning og stimulering er også av stor betydning. Logoped og opplæring i tegnspråk er gode eksempler på dette. Uten tilstrekkelig oppfølging kan barna lett hemmes i sin sosiale utvikling. Hørselstapet kan ofte også hindre dem fra å delta i normale sosiale situasjoner. Det finnes godt utviklede døvemiljøer her i Norge som både ivaretar interesser utad, og som sørger for et godt sosialt apparat rundt de hørselssvake.

Forrige side Neste side