Informasjon

Asperger syndrom

Asperger syndrom gir seg vanligvis tilkjenne fra rundt treårsalderen, men en må som regel vente til barnet er i skolealder før det er mulig å stille en sikker diagnose.

Hva er Asperger syndrom?

Asperger syndrom er en nevropsykologisk utviklingsforstyrrelse karakterisert ved alvorlige og vedvarende forstyrrelser i tre symptomdomener:

  • Sosial interaksjon med andre
  • Avvik i kommunikasjon og språk
  • Atferdsmønster som er begrenset og/eller stereotypt

Tilstanden hører inn under autismespekterforstyrrelsene ("autism spectrum disorders"), også kalt gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. Asperger syndrom blir ofte sett på som en høyt fungerende form for autisme.

Varierende diagnostiske definisjoner gjør at forekomsten i ulike studier er svært forskjellig. Antall tilfeller oppgis til å være alt fra 1 per 250 barn til 1 per 10.000 barn. I Norge synes forekomsten av autismespekterforstyrrelse å være 7 til 12 per 1000 barn. Tilstanden er 3-4 ganger hyppigere hos gutter enn jenter.

Neste side