Informasjon

Asperger syndrom

Asperger syndrom gir seg vanligvis tilkjenne fra rundt treårsalderen. Symptomer som er vanlige er at barnet har problemer med samspill med andre mennesker og begrenset, repeterende atferd og interesser.

Hva er Asperger syndrom?

Asperger syndrom er en autismespekterforstyrrelse ("autism spectrum disorders", ASD) karakterisert ved:

  • Forstyrrelser i sosialt samspill og kommunikasjonsmønster
  • Begrenset og/eller stereotype interesser, aktiviteter og atferdsmønster

Autisme kan deles inn etter alvorlighetsgrad, Asperger syndrom er en mild form for autisme. Personer med Asperger syndrom har vanligvis gode læringsevner, gjerne normal eller over gjennomsnittlig god intelligens og ingen uttalt språkforsinkelse.

Varierende diagnostiske definisjoner gjør at forekomsten i ulike studier varierer mye. Antall tilfeller oppgis til å være alt fra 1 per 250 barn til 1 per 10 000 barn. I Norge antas samlet forekomst av alle typer av autismespekterforstyrrelse å være mellom 3 til 10 per 1000 barn.

Ekspertene er noe uenige i om diagnosen Asperger syndrom skal opprettholdes. Diagnosene Asperger syndrom og høytfungerende autisme overlapper, men vi er usikre på i hvor stor grad. I ny versjon av diagnosesystemet ICD (International classification of diseases) er Asperger ikke lenger en egen diagnose, men hører inn under autismespekterforstyrrelsene som ses på som et spekter av ulike alvorlighetsgrader av autisme. Asperger syndrom er allikevel fortsatt mye brukt.

Neste side