Informasjon

Asperger syndrom

Asperger syndrom gir seg vanligvis tilkjenne fra rundt treårsalderen, men en må som regel vente til barnet er i skolealder før det er mulig å stille en sikker diagnose.

Forløpet av Asperger

Tilstanden blir som regel tydelig først rundt puberteten - i motsatning til autisme, der diagnosen ofte gir seg til kjenne rundt tre-års alderen. Symptomene er innenfor de samme områdene som ved autisme, men framstår ofte noe ulikt. Enkelte særtrekk, f.eks monotone interesser, problemer med sosiale interaksjoner og klumsete motorikk blir mer fremtredende hos de med høyt funksjonsnivå. Personer med Asperger syndrom har som regel en eller noen få interesser som opptar dem i høy grad, og som kan gå ut over øvrig livsutfoldelse.

De har ofte manglende eller begrenset evne til å sette seg inn i andres følelser og reaksjonsmåter. Dette kan føre til dårlig forståelse av sosiale situasjoner og normer. Mens "normale" barn vil tilegne seg en forståelse av hvordan andre mennesker tenker og reagerer i en gitt situasjon, vil dette som regel være vanskelig for barn med Asperger syndrom. Dette kan lett føre til misforståelser og dermed feil eller uventa reaksjoner. De har problemer med å inngå gjensidige vennskap. Barna fungerer ofte forholdsvis godt innad i familien. Endring i dagliglivets rutiner, f.eks flytting og reiser, kan ofte virke svært stressende og forsterke symptomene.

Kroppsspråket til barna med Asperger kan være dårlig utviklet, og kan da også være upassende. Intellektuelle evner kan være høyt utviklet, og enkelte personer med Asperger syndrom blir svært dyktige innen vitenskapsområder hvor sosiale ferdigheter har mindre betydning. I motsetning til ved autisme kan språket være forholdsvis normalt. Ved nærmere undersøkelse er språket imidlertid ofte pedantisk, konkret og med en spesiell intonasjon og rytme. Mange har manglende evne til å forstå og bruke språkets undertoner. Overfølsomhet eller manglende respons på sensoriske stimuli, som f.eks berøring, lyd, lukt, smak, smerte og temperatur er vanlig.

De aller fleste med Asperger syndrom har IQ over 70 (i motsetning til personer med autisme). Mange av Asperger-barna fyller også kriteriene for ADHD. En stor andel har tvangslidelser og tics, inntil 20% oppfyller kriteriene for Tourettes syndrom. Stemningslidelser forekommer hyppig.

Forrige side Neste side