Informasjon

Asperger syndrom

Asperger syndrom gir seg vanligvis tilkjenne fra rundt treårsalderen, men en må som regel vente til barnet er i skolealder før det er mulig å stille en sikker diagnose.

Behandling av Asperger

Behandlingsmålene avhenger av barnets alder, og det enkelte barns spesielle behov. Tilrettelegging er nødvendig for å:

  • Stimulere til læring av kommunikative ferdigheter/språk
  • Bygge på og videreutvikle sterke sider
  • Motvirke skjevutvikling ved å lære hensiktsmessige kommunikasjonsformer
  • Forhindre tap av ferdigheter
  • Behandle andre sykdommer - f.eks. epilepsi
  • Sørge for at foreldre får nødvendig avlastning og økonomisk støtte (rettigheter)
  • Være oppmerksom på andre barn i familien

Tidlig diagnose og igangsetting av tiltak er viktig - det kan utsette ytterligere tap av ferdigheter og hindre ytterligere skjevutvikling. Det finnes ingen helbredende behandling. Opptrening til selvstendighet og selvhjelp etterstrebes. Det er hensiktsmessig å utnytte barnets pedantiske tilbøyeligheter i behandlingen. Innlæring av "atferdsregler" kan i noen grad forebygge sosiale vansker. Medikamentell behandling kan være nyttig i behandlingen av tilleggsplager.

Medikamenter?

Det er ingen generell indikasjon for medikamentell behandling. Medikamenter kan forsøkes for å mildne eventuelle tilleggsplager som søvnvansker, depresjon, hyperaktivitet, oppmerksomhetsproblemer eller atferdsforstyrrelser. Medikamenter er aldri aktuelt som eneste behandling. Aktuelle medikamenter er sovemidler, antidepressiva, klomipramin, nevroleptika (mot forvirringstilstander og psykotiske episoder), sentralstimulerende legemidler (svekket oppmerksomhet). Betablokkere bør forsøkes før nevroleptika ved angst, aggresjon og selvdestruktiv atferd.

Annen behandling

Opptrening (habilitering) av barnet krever et livslangt opplegg med opplæring, arbeid, fritid og bolig. Barnepsykiater eller pediater (habiliteringstjenesten) har ansvar for å drøfte diagnose, prognose og behandling med foreldre. Det kan være aktuelt å tilby søsken psykososial hjelp og støtte. Eventuell epilepsi, syns-, hørselsdefekter og andre medisinske lidelser henvises til relevant spesialist. Det kan være aktuelt å tilby familien genetisk veiledning. Formidling av opplysninger om interesseorganisasjon er viktig.

Forrige side Neste side