Informasjon

Tiltak ved autismespekterforstyrrelser

Temaside om Korona

Tiltak

Organisering av tjenester for barn og unge med autisme varierer i de ulike regionene. Enkelte steder er barne- og ungdomspsykiatrien hovedansvar for utredning og oppfølging av barn og unge med autisme. Andre steder ligger ansvaret hos habiliteringsteam. I alle helseregioner finnes regionale fagmiljø for autisme som har oversikt over hvor kompetanse finnes.

Tjenester for barn og unge med autisme vil som regel inneholde følgende tiltak:

  • Barnepsykiater eller pediater i habiliteringstjenesten har ansvar for å drøfte diagnose, prognose og behandling med foreldre
  • Habilitering av barnet - livslangt opplegg med opplæring, arbeid, fritid og bolig
  • Kommunale tjenester slik som en koordinator, bolig og fritidstilbud
  • Tilbud til søsken om psykososial hjelp og støtte
  • Formidling av opplysninger om interesseorganisasjon og liknende
  • Oppfølging av andre medisinske lidelser som epilepsi, syns- og hørselsdefekter, hos relevant spesialist
  • Eventuelt tilbud til familien om genetisk veiledning

Det er viktig at det tenkes livslangt og helhetlig rundt tiltak knyttet til opplæring, arbeid, fritid og bolig. Et godt samarbeidet mellom ulike instanser og foreldrene er nødvendig. Det anbefales å opprette en ansvarsgruppe og utarbeide en individuell plan for å sikre dette. Økonomiske og sosiale støtteordninger er ofte viktige tiltak.

Tidlig diagnose og igangsetting av tiltak etterstrebes for å redusere tiden foreldrene må leve i uvisshet, bedre fremtidsutsiktene og forebygge utvikling av uhensiktsmessig kommunikasjon hos de med dårlig språkfunksjon. Effekten av tiltakene måles ved å observere og vurdere barnets videre utvikling. Vurdering av barnets utvikling kan også bidra til å ytterligere sannsynliggjøre eller føre til revurdering av diagnosen.

Forrige side Neste side