Informasjon

Autismespekterforstyrrelse - en oversikt

Autismespekterforstyrrelser er utviklingsforstyrrelser som vanligvis debuterer før tre års alder. Tilstandene kan graderes etter alvorlighetsgrad. Barneautisme er en alvorlig form og rammer gutter oftere enn jenter.

Hva er autisme?

Autisme omtales av fagpersoner som en nevroutviklingsforstyrrelse. Slike forstyrrelser oppstår i barndommen og er funksjonsvansker eller forsinket utvikling av funksjoner sterkt knyttet til modning av sentralnervesystemet. Andre nevroutviklingsforstyrrelser er ADHD og Tourettes syndrom.

Autismespekterforstyrrelser (autism spectrum disorder, ASD) er samlebetegnelsen på ulike varianter av autisme og kan inndeles etter alvorlighetsgrad. Barneautisme er en undergruppe med alvorlige funksjonsvansker definert ved det internasjonale diagnosesystemet ICD-10. I dag benyttes i større grad diagnosesystemene DSM-5 og ICD-11, og her inngår ikke lenger barneautisme som en diagnose. I denne artikkelen omtales barneautisme, eller det som i nyere diagnosesystem omtales som alvorligere grader av autisme.

Funksjonsvanskene innebærer atferd som avviker i forhold til barnets mentale alder og ses på tre hovedområder:

  • Uvanlig sosialt samspill med andre
  • Uvanlig kommunikasjonsmønster
  • Begrenset, gjentakende atferdsmønster, interesser eller aktiviteter

Unormal utvikling foreligger i tidlig barndom, og kan ofte oppdages før ett års alder, men blir hos en del oppdaget først senere. 

Det kan foreligge forsinket språkutvikling, og ett av fire barn med tilstanden mister tidligere oppnådde språkferdigheter.

Neste side