Informasjon

Autisme - prognose

Prognosen ved autisme varierer. Noen autistiske barn vil oppleve noe bedring i symptomer og tegn når de blir eldre. Andre viser liten bedring, eller de kan oppleve å bli verre.

Prognose ved autisme: For de fleste innebærer autismespekterforsyrrelser en livslang funksjonshemning.

Prognose

Hos noen autistiske barn vil symptomer og tegn bedre seg ettersom de vokser. Vi regner at 10 til 15 prosent, vanligvis de med de minst alvorlige symptomene, kan leve et forholdsvis normalt eller nær normalt liv som voksne. Ytterligere 15 til 20 prosent kan klare seg bra med regelmessig hjelp. Andre derimot viser liten bedring i språk og sosiale ferdigheter, og i voksen alder kan deres atferdsproblemer forverres. Disse trenger livslang omsorg.

For de aller fleste representerer autismespekter forstyrrelse en livslang funksjonshemning. Selv for kognitivt høytfungerende er det ofte nødvendig med spesielt tilrette­lagt arbeidssituasjon og botilbud.

Prognosen er variabel. Viktige faktorer er kognitivt og språklig nivå, kvalitet på opplæringstilbud og foreldrenes engasjement, og ikke minst forekomst av andre samtidige sykdommer (komorbiditet). Symptomene endres over tid og varierer med alder, skifte av miljø, spontane svingninger i forløp og debut av epilepsi.

Studier viser en viss bedring i utsiktene sammenlignet med tidligere antakelser ved at flere er i jobb som voksne (20 prosent versus 5 prosent tidligere), og flere bor alene (12 prosent versus 0 prosent). Det er trolig store variasjoner i disse tallene som kan gjenspeile nivå av kompetanse og ressurser og en generelt økt erkjennelse av de spesifikke vanskene. Men alle studier viser at de aller fleste forblir alvorlig funksjonshemmet, ofte sosialt isolerte og uten jobb som voksne.

Kan påvirke resten av familien

Det å ha et barn med autisme kan innebære en betydelig belastning og stress på foreldre, øvrige familie og på ekteskapet. Dere kan ha nytte av å dele deres tanker, bekymringer, frustrasjon i støttegrupper med andre familier som har barn med autisme.

Autismeforeningen i Norge arbeider med disse problemstillingene. Du finner dem på Internett på denne adressen: http://www.autismeforeningen.no. Det er lokallag av autismeforeningen i alle fylker.

Vil du vite mer?