Informasjon

Autisme - prognose

Prognosen ved autisme varierer. Noen autistiske barn vil oppleve noe bedring i symptomer og tegn når de blir eldre. Andre viser liten bedring, eller de kan oppleve å bli verre.

Prognose

For de aller fleste representerer autismespekter forstyrrelse en livslang funksjonshemning. Selv for kognitivt høytfungerende barn er det ofte nødvendig med tilrette­lagt arbeidssituasjon og botilbud.

Symptomene ved autisme endres over tid og varierer med alder, skifte av miljø og spontane svingninger i forløp. Vi regner at 10 til 15 prosent, vanligvis de med de minst alvorlige symptomene, kan leve et forholdsvis normalt liv som voksne. Ytterligere 15 til 20 prosent kan klare seg bra med regelmessig hjelp. Andre derimot viser liten bedring i språk og sosiale ferdigheter, og i voksen alder kan deres atferdsproblemer forverres. Disse trenger livslang omsorg.

Prognosen er variabel. Viktige faktorer er kognitivt og språklig nivå, kvalitet på opplæringstilbud og foreldrenes engasjement, og ikke minst forekomst av andre samtidige sykdommer (komorbiditet). Tidlig diagnose og tiltak synes også å være av stor betydning. 

Studier viser en viss bedring i utsiktene sammenlignet med tidligere antakelser ved at flere er i jobb som voksne (20 prosent versus 5 prosent tidligere), og flere bor alene (12 prosent versus 0 prosent tidligere). Det er trolig store variasjoner i disse tallene som kan gjenspeile nivå av kompetanse og ressurser og en generelt økt erkjennelse av de spesifikke vanskene. Men studier viser at mange forblir alvorlig funksjonshemmet, ofte sosialt isolerte og uten jobb som voksne.

Kan påvirke resten av familien

Det å ha et barn med autisme kan innebære en betydelig belastning og stress på såvel foreldre som på barnet, på øvrige familie og på ekteskapet. Dere kan ha nytte av å dele deres tanker, bekymringer, frustrasjon i støttegrupper med andre familier som har barn med autisme. Personer med autisme kan også ha nytte av gruppetilnærming hvor det å møte andre med samme interesse kan skape sosial tilhørighet og bedre innsikt. 

Autismeforeningen i Norge arbeider med disse problemstillingene. Du finner dem på Internett på denne adressen: http://www.autismeforeningen.no. Det er lokallag av autismeforeningen i alle fylker.

Vil du vite mer?