Informasjon

Symptomer og tegn ved autismespekterforstyrrelser

Ved autismespekterforstyrrelser har barnet forstyrrelser i sosialt samspill, språk og viser begrenset og repeterende atferd.

Autismespekterforstyrrelser eller autismespekterdiagnoser (ASF eller ASD), opprinnelig kalt gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, er en samlebetegnelse for en gruppe tilstander karakterisert ved avvik i gjensidig sosialt samspill og kommunikasjon og begrenset stereotyp, repeterende atferd og interesser av ulik alvorlighetsgrad.

Symptombildet og hvor alvorlige symptomene er, varierer mye fra person til person. Symptomene varierer også med alder, funksjonsnivå og i ulike situasjoner. Vanskenes alvorlighetsgrad og karakter påvirker hvordan en person med autisme fungerer i hverdagen i hjemmet, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen.

Barneautisme, Aspergers syndrom og uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse er undergrupper i det internasjonale diagnosesystemet ICD-10 som nå er i ferd med å erstattes av ICD-11. I ICD-11 deles undergruppene inn i mild, moderat eller alvorlig autismespekterforstyrrelse, med eller uten mental retardasjon og med eller uten språkforstyrrelse. Barneautisme og Asperger syndrom er fjernet som egne diagnoser i kodesystsemet DSM 5 og regnes under autismespekterforstyrrelsene, det samme gjelder i ICD-11.

Symptomer og tegn

Barnet kan virke normalt de første månedene av livet. Så kan foreldrene merke at barnet interesserer seg mindre for andre mennesker, også dem selv. Tilstanden påvirker sosialt samspill, språk og atferd. Ulike symptomer og tegn innenfor disse hovedområdene kan opptre med ulike grader av alvorlighet. Følgende vedrørende sosiale ferdigheter, språk, kommunikasjon og atferd hos småbarn kan være tegn på en autismespekterforstyrrelse:

Sosiale ferdigheter

 • Barnet reagerer ikke på navnet sitt
 • Har redusert eller manglende interesse for omgivelsene
 • Unngår øyekontakt
 • Motsetter seg å bli løftet opp og kost med - skriker for å bli satt ned
 • Mindre variert lek med mindre fantasilek og imitasjon
 • Ønsker å leke alene - trekker seg tilbake i sin egen verden, eller har påfallende måte å være sammen med andre på

Språk

 • Starter å snakke senere enn andre barn
 • Kan etterhvert slutte å bruke ord og setninger som det tidligere kunne si
 • Snakker med en unormal tone eller rytme, lager uvanlige lyder
 • Kan gjenta ord og setninger, men forstår ikke hvordan det skal bruke dem
 • Andre kan ha forholdsvis normal språkutvikling, men mangler evne til å forstå språkets undertoner, nyanser, ironi
 • Mindre bruk av gester som å vinke, peke, vise frem og nikke 

Atferd

 • Utfører gjentatte bevegelser, som det å stå å gynge med kroppen eller vri hendene
 • Utvikler sære vaner og ritualer
 • Blir forstyrret av den minste endring i rutiner og vaner, som for eksempel at du flytter på en gjenstand som barnet har stilt opp
 • Kan være selvskadende, som å stange hodet i veggen eller å bite seg selv
 • Hyperaktivitet
 • Kan bli fascinert av deler av en gjenstand, som for eksempel hjulet på en lekebil, smaken eller lukten av bilen

Autisme finnes på alle nivåer av intellektuell fungering og evne til læring. Felles er vansker med å kommunisere og anvende kunnskapen i hverdagslivet, og vansker med tilpasningen i sosiale situasjoner.

Noen sosiale ferdigheter kan utvikles over tid, men selv de best fungerende har noe vansker med å kommunisere med omverdenen.

Vil du vite mer?