Informasjon

Atferdsforstyrrelser hos barn

Behandling

Hensikten med behandlingen er å fremme barnets normalutvikling og forhindre videre utvikling bort fra samfunnets normer og regler. Behandlingen startes så tidlig som mulig for å få best mulig effekt, og det er ønskelig at behandlingen foregår i barnets eget miljø. Når det gjelder medikamentell behandling, er det usikkert eller tvilsomt om det har effekt.

Det kan også være aktuelt med familiebehandling der man vil hjelpe foreldrene til å mestre egne problemer, slik at de vil bli i bedre stand til å ta seg av barnet. De vil også få råd om oppdragelse, og om hvordan de kan få bedre kontakt med den unge.

Det finnes også sosiale støttetiltak som avlastningsordninger og støttekontakter. I tilfeller hvor det foreligger alvorlig omsorgssvikt, vil barnet bli plassert i fosterhjem.

Gjennom de senere årene har det vært utviklet og prøvd ut ulike programmer som har hatt som målsetning å forhindre eller redusere utvikling av atferdsforstyrrelser hos barn og ungdom.

Institusjonsbehandling benyttes kun i alvorlige tilfeller der behandlingen krever metoder som ikke er mulig å oppnå utenfor en institusjon, og den skal maksimalt vare i ett år. Dette gjelder ved problemer med grensesetting, og særlig der det foreligger selvmordsrisiko eller fare for selvødeleggelse. Behandling på institusjon kan også benyttes når annen behandling ikke har ført frem, eller hvor det foreligger alvorlig sykdom ved siden av symptomer på atferdsforstyrrelse.

Forebyggende behandling må settes inn tidlig (førskolealder). Program som bedrer sosiale ferdigheter, konfliktløsning og sinnehåndtering hos barn fra førskolealder til ungdom, ser ut til å kunne redusere risikoen for opposisjonell atferdsforstyrrelse. Det er utviklet ulike programmer for å hindre mobbing i skolen.

Forrige side Neste side