Informasjon

Depresjon hos barn og unge

Depresjoner hos barn og unge kan ha symptomer som tristhet, endret selvfølelse og nedsatt aktivitetsnivå. Men hos barn og ungdom kan også skoletretthet, konsentrasjonsproblemer, rastløshet og uro være tegn på depresjon.

Hva er depresjon?

Depresjon hos barn og unge er en alvorlig lidelse som rammer utviklingen på flere områder med tendens til tilbakefall og kronisitet over til voksen alder. Depresjon vil ofte forekomme sammen med andre psykiske lidelser. Det skilles som hos voksne mellom depressiv episode, tilbakevendende depressiv lidelse og vedvarende stemningslidelse. En depressiv episode kan være lett, moderat eller alvorlig uten og med psykotiske symptomer. Episoden må ha vart minst 14 dager med nedsatt fungering. Depresjon opptrer i episoder og er ofte tilbakevendende. I de alvorligste tilfellene kan psykotiske symptomer opptre.

Barn kan uttrykke tristhet på en litt annen måte enn voksne. Særlig gjelder dette yngre barn. Generelt uttrykker barn tristhet mindre tydelig i språket sammenlignet med voksne. Tristhet hos barn kan også være uttrykk for andre problemer (som for eksempel omsorgssvikt). Manisk-depressiv sinnslidelse kan debutere i ungdomsårene, og karakteriseres av vekselvis senket (depresjon) og hevet (mani) stemningsleie.

Depressive lidelser forekommer like hyppig (2 prosent) blant gutter og piker før puberteten, men fra 14 års alder øker forekomsten hos piker. Hos tenåringer er forekomsten 4-8 prosent, med minst 2 ganger så høy forekomst hos pikene. Livstidsforekomsten er 20 prosent ved 18 års alder.

Forekomsten av manisk-depressiv lidelse (både oppstemthet og nedstemthet) er lite undersøkt hos barn.

Neste side