Informasjon

Akutt lymfatisk leukemi (ALL)

Behandling

Målet med behandlingen er å helbrede sykdommen og forebygge tilbakefall. Leukemi hos barn er en kreftsykdom med gode utsikter. Behandlingen er intens og langvarig for å prøve å helbrede så mange som mulig. Optimal behandling krever at leukemien klassifiseres nøyaktig. De fleste barn med kreft i Norge og i andre land behandles etter internasjonale behandlingsplaner. Behandlingen vil være bestemt av hvilken undertype av ALL som foreligger, personens alder, genetiske egenskaper ved kreftcellene og grad av risiko for tilbakefall.

Behandlingen består av flere typer kjemoterapi (cellegift) som gis i to trinn eller faser: Oppstartsbehandlingen (eller induksjonsfasen) består av kombinasjoner av høye doser kjemoterapi med målet å fullstendig slå ut de ondartede cellene. Slik behandling medfører samtidig at de normale blodcellene dør i større eller mindre grad.

Etter en innhentingsfase fortsettes det med vedlikeholdsbehandling (eller konsolideringsfase) hvor det gis en blanding av kjemoterapi i kurer med noen ukers pause mellom hver kur. Målsetningen er da at alle kreftcellene skal være fjernet, mens de normale cellene har overlevd. Dersom en oppnår det, kalles det remisjon - sykdommen er slått tilbake. Et flertall av pasientene som gjennomgår behandling, oppnår remisjon. Spesielt hos barn oppnår nesten alle remisjon (rundt 98 prosent), tallet er noe lavere hos voksne.

Unge voksne utgjør en særlig undergruppe som synes å ha en markant bedre prognose ved behandling etter opplegget for barn, mens eldre voksne ofte ikke tåler denne intensive behandlingen.

Etter induksjonsfasen er immunapparatet helt utslått. I denne perioden kreves innleggelse og isolasjon for å unngå smitte. Alle behandles med antibiotika og blodoverføringer etter behov. Også under konsolideringskurene er man utsatt for infeksjoner og blodmangel, og alle blir kontrollert regelmessig og hyppig for å kunne behandle eventuelle komplikasjoner så raskt som mulig.

Noen er ikke varig helbredet og får tilbakefall etter behandlingen. I slike situasjoner kan nye behandlinger være aktuelt, eventuelt forsøkes såkalt allogen stamcelletransplantasjon. Det vil si at den syke får overført stamceller (morceller) fra en frisk giver, enten et familiemedlem eller en fremmed giver som har tilstrekkelig god vevslikhet.

Stamcelletransplantasjon

Hos en voksen person som får tilbakefall av akutt leukemi, er intensiv behandling med kjemoterapi etterfulgt av stamcelletransplantasjon vanligvis den eneste behandling som kan føre til full helbredelse. Behandlingen er svært belastende, og kan derfor kun gjennomføres på relativt sett yngre pasienter uten andre sykdommer som belaster immunapparatet. Dette krever en individull vurdering og planlegging. I tilfeller der dødsrisiko ved transplantasjon vurderes å være for høy, er det i stedet aktuelt å gi kjemoterapi og/eller immunterapi. Dette kan ikke helbrede tilstanden, men det kan føre til betydelig forlengelse av overlevelsen uten å gå for mye på bekostning av livskvalitet.

Forrige side Neste side