Informasjon

Lymfekreft hos barn

Temaside om Korona

Prognose

Behandlingen kan være krevende for barnet, og det kan i noen tilfeller oppstå senskader av behandlingen. De senere årene har blant annet nye undersøkelser i utredningen av lymfom ført til at en i større grad kan dele inn sykdommen etter type, utbredelse og risiko. Dette har igjen gjort det mulig å i noen situasjoner redusere dosene av cellegift og stråling for å redusere senskadene av behandlingen.

Prognosen for lymfomsykdommer er i mange tilfeller god med moderne behandling. Ved Hodgkin lymfom er samlet ti-års overlevelse 98 prosent. Ved non-Hodgkin lymfom er leveutsiktene ulik for de ulike diagnosene. De fleste barn har en god prognose med dagens behandling. Beregnet samle ti-års overlevelse er over 85 prosent. Prognosen er utmerket for noen av diagnosene (over 90 prosent overlevelse), mens den er 80 til 90 prosent. Mange vil ha risiko for fysiske eller psykiske senskader og .

Forrige side Neste side