Informasjon

Epilepsi hos barn og ungdom

Alle mennesker kan i prinsippet få et epileptisk anfall ved sterke utløsende faktorer eller påkjenninger. Personer med diagnosen epilepsi har imidlertid en lavere terskel for å få utløst anfallene og derfor en tendens til at de gjentar seg.

Hva er epilepsi?

Epilepsi er en samlebetegnelse på en rekke tilstander med tilbakevendende epileptiske anfall, som skyldes forstyrret elektrisk aktivitet i hjernen. Det er vanlig å dele anfallene inn i generaliserte anfall som oppstår i begge hjernehalvdeler samtidig, og fokale anfall som oppstår i et begrenset område, men som kan bre seg ut til å omfatte hele hjernen.

Foruten de ulike anfallstypene så inndeles epilepsi hos barn også i det som betegnes epileptiske syndromer. Det betyr tilstander der en rekke symptomer og tegn forekommer samtidig, ikke bare anfallstypene. Et epileptisk syndrom inkluderer anfallstype(r), EEG-funn, hvor i hjernen anfallene utløses fra, anfallsutløsende faktorer, alder når epilepsien oppstår, alvorlighetsgrad og varighet.

Blant 1000 barn har fem barn epilepsi her i Norge. Risikoen for å bli rammet av epilepsi er høyest hos barn og eldre mennesker, men sykdommen forekommer i alle aldersgrupper. Sykdommen forekommer forholdsvis hyppig i befolkningen. Opptil tre av 100 mennesker blir rammet av epilepsi én gang i løpet av livet.  

epilepsi
Animasjon om epilepsi