Informasjon

For tidlig fødsel - prematuritet

Premature barn vil si barn som fødes før utgangen av svangerskapets uke 37. Omtrent 7,5 prosent av alle svangerskap ender med for tidlig fødsel. Andelen barn som overlever ved for tidlig fødsel, har steget raskt de siste tiårene.

Hva er prematuritet?

Ordet prematur kommer av det latinske ordet praematurus. Pre betyr før tide og mature betyr moden. Altså har barnet kommet før tiden. Barn som fødes for tidlig, det vil si før utgangen av 37. svangerskapsuke, kalles premature barn. Normalt varer et svangerskap i rundt 40 uker regnet fra siste menstruasjons første dag. Omtrent 7,5 prosent av alle svangerskap ender med for tidlig fødsel.

Overlevelsestallene for for tidlig fødte barn har steget raskt, og de siste 50 årene er grensen for laveste fødselsvekt forenlig med overlevelse blitt senket fra 1500 gram til 400-500 gram. Den økte overlevelsen de siste 10 til 15 årene skyldes hovedsakelig:

  • Økt bruk av kortison til mor ved truende for tidlig fødsel for å framskynde lungemodning hos fosteret
  • Innføring av behandling med et stoff som for tidlig fødte lager for lite av i lungene sine (surfaktant) fra cirka 1990
  • Gode nyfødtavdelinger
Neste side