Informasjon

Diagnostikk av barnemishandling og omsorgssvikt

Vanskjøtsel og omsorgssvikt

Vanskjøtsel og omsorgssvikt er den vanligste formen for mishandling og er også den vanligste årsaken til død blant mishandlede barn - selv om dette er sjelden i Norge. Omsorgssvikt omfatter forhold der tilgang til fysisk omsorg, kjærlighet, hjelp, støtte og veiledning fra foresatte er så mangelfull at det er til skade for barnets helse og utvikling.

Det skilles mellom fire undertyper av omsorgssvikt: Fysisk omsorgssvikt, følelsesmessig (emosjonell) omsorgssvikt, omsorgssvikt knyttet til læring/utvikling, og medisinsk omsorgssvikt.

Fysisk omsorgssvikt innebærer at barnet ikke får dekket sine biologiske behov. Biologiske behov inkluderer blant annet et tilstrekkelig sunt kosthold, regelmessige måltider, bevegelse, hvile og søvn. Det inkluderer vern mot farer i fysisk og sosialt miljø, som vil si et trygt hjem, god hygiene, veiledning i trafikken, klær som holder barnet passelig varmt og tørt.

Psykisk omsorgssvikt vil si manglende tilstedeværelse, manglende forutsigbarhet, og mangel på psykisk støtte, veiledning, kjærlighet og respekt fra omsorgsgiver. Psykisk omsorgssvikt hindrer barnets utvikling av grunnleggende trygghet, barnets tilhørighet, selvrespekt og kunnskap om seg selv og omverdenen. 

Sviktende opplæring og utvikling innebærer at barnets skolegang ikke blir fulgt opp. Det vil si at det ikke reageres på fravær fra skolen og at barnet ikke får dekket sine mest grunnleggende opplæringsbehov.

Medisinsk omsorgssvikt vil si at omsorgsgiver forsinker, avviser eller på annen måte hindrer at barnet mottar nødvendig helsehjelp.

Ved mistanke om omsorgssvikt bør lege/helsesøster/sykepleier ta opp en grundig sykehistorie om barnet. Det bør legges særlig vekt på å avklare forholdene i familien, jobbstatus, og bruk av rusmidler i hjemmet. Ved uklarhet om det foreligger omsorgssvikt, gjøres hjemmebesøk og det avtales oppfølgingskontroller. Ved tilstrekkelig sannsynlighet for omsorgssvikt skal barnevernet varsles, ettersom de har mulighet til å gjøre en bedre vurdering av forholdene.

Forrige side Neste side