Informasjon

Kort om lovverket ved barnemishandling og omsorgssvikt

Ved barnemishandling og omsorgssvikt kommer flere lovverk i betraktning. De viktigste er helsepersonelloven og barnevernsloven

Internasjonalt har vi FNs barnekonvensjon:

  • Artikkel 19: Barn har rett til å trygges mot fysisk eller psykisk vold og mot å bli forsømt
  • Artikkel 34: Barn har rett til å beskyttes mot seksuelle overgrep og mot å utnyttes i prostitusjon og pornografi

Helsepersonellovens §33

Helsepersonell har plikt til å melde mistenkelig forhold til barnevernet. Plikten inntrer når det er grunn til å tro at barn blir mishandlet i hjemmet, når det foreligger alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn viser vedvarende alvorlige atferdsvansker. Den som yter helsehjelp, skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side.

Uten hinder av taushetsplikt etter § 21 skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11, § 4-12. Det samme gjelder når et barn har vist vedvarende og alvorlige atferdsvansker, jf. nevnte lov § 4-24. Også etter pålegg fra de andre organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, skal helsepersonell gi slike opplysninger.

I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha ansvaret for utleveringen av slike opplysninger.

Du finner paragrafen ved å følge denne lenken.

Barnevernloven, § 6-4

Barnevernloven er laget for å beskytte barn. Barn er ofte ikke er i stand til å beskytte seg selv, og en viktig del av rettsvernet deres ivaretas ved at andre kan gripe inn. Helsepersonell har en særlig viktig rolle her, men også private kan inngi anonym melding til barneverntjenesten i kommunen. Opplysninger skal så langt som mulig innhentes i samarbeid med den saken gjelder, eller slik at vedkommende har kjennskap til innhentingen.

Offentlige myndigheter skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger til kommunenes barneverntjeneste:

  • Når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet, eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jfr. lov om barneverntjenester §§ 4-10, 4-11, og 4-12.
  • Når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, jf. § 4-24.
  • Når det er grunn til å tro at det er fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel, jf. § 4-29.

Likestilt med offentlige myndigheter regnes organisasjoner og private som utfører oppgaver for stat, fylkeskommune eller kommune. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av loven, plikter offentlige myndigheter å gi slike opplysninger.

Du finner paragrafen ved å følge denne lenken.

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten har rett og plikt til å vurdere en melding om barnemishandling eller omsorgssvikt, og så eventuelt undersøke forholdene som barnet lever under. Barneverntjenesten kan iverksette ulike hjelpetiltak som tiltak i hjemmet, skaffe avlastning, barnehage eller fritidstilbud, til å plassere barnet i fosterhjem eller på institusjon.

Vil du vite mer?