Informasjon

Omsorgssvikt og barnemishandling

Omsorgssvikt og barnemishandling er sannsynligvis underrapportert og underdiagnostisert. Mistenkte tilfeller må meldes til barnevernet.

Hva er omsorgssvikt og barnemishandling?

Omsorgssvikt og barnemishandling inndeles gjerne i fire hovedtyper:

  • Barn som utsettes for psykiske overgrep
  • Barn som utsettes for fysiske overgrep (se egen omtale av shaken baby syndrom),
  • Fravær av handlinger, i form av fysisk og emosjonell neglisjering og omsorgssvikt
  • Andre typer vold mot barn (f.eks. mobbing, at de er vitner til vold/vold i nære relasjoner)

Barn som utsettes for seksuelle overgrep omtales i et eget dokument.

Barnemishandling og omsorgssvikt utøves per definisjon av omsorgsgiver(e), altså den/de som har omsorgsansvar. Omsorgsgivere kan være foreldre, fosterforeldre, personell på barnevernsinstitusjon, men også trenere eller andre som har midlertidig omsorg for barnet. Definisjonen på barn i denne sammenheng strekker seg fra 0-18 år.

Tilstanden er sannsynligvis underrapportert og underdiagnostisert. Mistenkte tilfeller må rapporteres til barnevernet.

Neste side