Informasjon

Shaken baby syndrom

Shaken baby syndrom antas å være et resultat av mishandling av spedbarn og småbarn. Filleristing av barnet antas å kunne føre til akutte skader i hjernevevet, blødninger utenpå hjernen og i øynenes netthinner.  Det er uenighet om diagnosen.

Temaside om Korona

Shaken baby syndrom brukes om symptomtriaden hjerneblødning utenpå hjernen (subdural blødning), blødninger inne i øynene (netthinneblødning) og andre skader på hjernevev. Andre betegnelser er filleristing av spedbarn eller påført hodeskade (abusive head trauma).

Fagmiljøet i Norge har gått bort fra betegnelsen "Shaken baby syndrom" da dette sier mer om mekanismen enn man vil vite i enkelte tilfeller. Istedenfor blir betegnelsen "påført hodeskade" eller "abusive head trauma" brukt.

Hypotesen har vært at barnet ristes så kraftig, filleristes, at det kan forårsake akutt hjerneskade med subdurale og retinale blødninger. Ristingen av barnet antas å utløse sterke krefter tilsvarende store hodeskader. Det mangler vitenskapelig dokumentasjon på om dette er riktig, samtidig er det forståelig at det av etiske grunner ikke er mulig å utføre slik forskning.

Det er uenighet om diagnosen, men det norske fagmiljøet mener tilstanden er reell.

En svensk litteraturgjennomgang av nærmere 4000 artikler om shaken baby syndrom konkluderer med at det er begrenset kunnskapsgrunnlag (low quality evidence) for at symptomtriaden kan knyttes til traumatisk risting, og at det er utilstrekkelig kunnskapsgrunnlag (very low quality evidence) for triadens diagnostiske sikkerhet ved traumatisk risting.

Motstanderne av begrepet shaken baby syndrom mener at mange omsorgspersoner har blitt uskyldig dømt for å ha filleristet sitt barn til døde. Samtidig foreligger det utvilsomt tilfeller av barnemishandling i slike saker. Anbefalingen fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress er å unngå uttrykket shaken baby syndrom.

Uansett: Når en lege står i en situasjon med et barn som kan være utsatt for mishandling, skal legen reagere og melde fra. Selv om det skaper ubehag for de pårørende inntil saken er avklart.

NHI.no har derfor besluttet å slette artikkelen om shaken baby syndrom. I stedet anbefaler vi vår artikkel om barnemishandling og tegn på (diagnostikk) barnemishandling.

Vil du vite mer?

- Det mangler dokumentasjon for å stille diagnosen shaken baby syndrom (Intervju)

- Ingen stor uenighet om shaken baby syndrom (Intervju)

 Jeg har enda ikke sittet i en sak der noen har ønsket å skade et spedbarn (Intervju)