Informasjon

Diagnostikk av barnemishandling og omsorgssvikt

Tegn på barnemishandling og omsorgssvikt må tas på alvor både av legfolk som observerer barnet og helsepersonell.

Barnemishandling og omsorgssvikt inndeles i fire hovedgrupper: Barn som utsettes for fysiske overgrep, som vanskjøttes, som utsettes for psykiske overgrep eller som utsettes for seksuelle overgrep. Tegn på barnemishandling og omsorgssvikt må tas på alvor både av legfolk som observerer barnet og helsepersonell.

Vanskjøtsel og omsorgssvikt

Vanskjøtsel og omsorgssvikt er den vanligste (60 prosent) formen for mishandling og er også den vanligste årsaken til død blant mishandlede barn - selv om dette er sjelden i Norge. Det skilles mellom fire undertyper av omsorgssvikt: Fysisk, følelsesmessig (emosjonell), vedrørende læring/utvikling og medisinsk.

Fysisk omsorgssvikt. Innebærer manglende tilførsel av tilstrekkelig mat, klær, husvære, hygiene, beskyttelse eller overvåkning.

Emosjonell omsorgssvikt. Innebærer fravær av kjærlighet, sikkerhet, hengivenhet, emosjonell støtte eller psykologisk hjelp når det trengs. At barn observerer vold i partnerforhold oppfattes også som en type omsorgssvikt.

Sviktende opplæring og utvikling. Innebærer at barnet ikke følges opp i forhold til skole, det reageres ikke på fravær fra skolen og barnet får ikke dekket sine mest grunnleggende opplæringsbehov.

Medisinsk omsorgssvikt. Innebærer forsinket eller avvist kontakt med helsetjenesten, noe som kan skade barnets helse.

Ved mistanke om omsorgssvikt bør lege/helsesøster/sykepleier ta opp en grundig sykehistorie om barnet. Særlig vekt legges på å avklare forholdene i familien, jobbstatus, bruk av stimulantia og alkohol i hjemmet. Ved uklarhet om det foreligger omsorgssvikt, gjøres hjemmebesøk og det avtales oppfølgingskontroller. Ved høy sannsynlighet for omsorgssvikt skal barnevernet varsles.

Psykiske overgrep

Psykiske overgrep er vanskelige å oppdage, men slike overgrep fører til at barnets psykologiske modning og utvikling skades. Flere undertyper av psykiske overgrep beskrives som avvisning, isolasjon, terrorisering, ignorering, utilgjengelighet når barnet trenger hjelp, narring av barnet og uakseptable forventninger eller krav til barnet.

Atferdsmønster hos barn som bør gi mistanke om mulige psykiske overgrep, er sosial tilbaketrekking, uvanlig sterkt sinne eller aggresjon, spiseforstyrrelser, mistrivsel, forsinket utvikling og emosjonelle forstyrrelser som depresjon, angst, frykt, rømninger. Henvisning til barnepsykiatrisk avdeling eller PP-tjenesten vil være aktuelt, eventuelt må barnevernet kobles inn ved sterk mistanke.

Fysiske overgrep

Muligheten for fysiske overgrep bør alltid inngå i vurderingen av enhver skade på barn. Typiske skadetyper ved fysiske overgrep er:

  • Bloduttredelser, bitt, forbrenninger, brudd, mageskade og hodeskade er de vanligste fysiske funn
  • Andre mistenkelige funn er bakre ribbensbrudd, netthinneblødning, komplekse kraniebrudd hos spedbarn, brudd i lange bein hos barn over 2 år, brudd i skulderbladet/ryggsøylen/brystbeinet, sigarettmerker og en spesiel form for hjerneblødning (subduralblødning).

Typisk for fysiske overgrep er at foreldrene tar seint kontakt med helsetjenesten. De legger ofte skylda på barnet - det har vært uforsiktig, er motorisk "seint" utviklet, søsken har forvoldt skaden. Forklaring er gjerne vag, noen ganger urimelig, ofte stemmer den ikke med de funn som gjøres og noen ganger har barnet en annen forklaring enn foreldrene. Typisk for barnet er at det ofte har vært utsatt for gjentatte "merkelige" ulykker, det har ofte hatt skader i hodet og det kan være samtidige tegn på omsorgssvikt, underernæring eller gamle skader.

Shaken baby syndrom er som navnet forteller en skade hos et spedbarn som er blitt ristet kraftig.

Seksuelle overgrep

Seksuelle overgrep mot barn er forhold hvor barn og unge dras med på seksuelle handlinger som de ikke er modne for, samtykker til eller forstår. Overgriperen utnytter barnets avhengighet eller egen posisjon. Fordi barn og unge ikke forstår den seksuelle situasjonen fullt ut, kan de ikke gi samtykke til aktiviteten på grunnlag av erfaringer og kunnskap. Overgrepene krenker sosiale tabuer i forbindelse med familierollene. Tilstanden omtales i en egen artikkel.

Ytterligere utredning

Legeundersøkelsen er viktig og utføres med ekstra grundighet ved mistanke om overgrep. Ofte vil flere typer helsepersonell være involvert i undersøkelsen. Små barn kan være vanskelige å vurdere; ofte foreligger ingen klare fysiske funn - barnet viser bare tegn på generell utilpasshet. Jo mindre barnet er, desto mer er det generelle symptomer som preger bildet.

Hyppig forekommende observasjoner er at barnet viser påfallende oppførsel, og det er tegn på omsorgssvikt ved at barnet er dårlig kledd og er påfallende skittent.

Ved undersøkelse i sykehus er det aktuelt å ta røntgenbilder av hele skjelettet for å se etter tegn på ferske og gamle beinbrudd. Øyelege vil hos barn under to år vurdere øyenbunnen for å se etter eventuelle tegn til netthinneløsning. Ved holdepunkter for alvorligere skader vil det være aktuelt å ta CT-bilder av hjernen (eventuelt også MR), brysthulen og buken.

Vil du vite mer?