Informasjon

Diagnostikk av barnemishandling og omsorgssvikt

Tegn på barnemishandling og omsorgssvikt må tas på alvor både av legfolk som observerer barnet og helsepersonell.

Barnemishandling og omsorgssvikt inndeles i fire hovedgrupper: Barn som utsettes for fysiske overgrep, som vanskjøttes, som utsettes for psykiske overgrep eller som utsettes for vold i annet format (f.eks. vitner til vold, mobbing). Tegn på barnemishandling og omsorgssvikt må tas på alvor både av legfolk som observerer barnet og helsepersonell.

Vanskjøtsel og omsorgssvikt

Vanskjøtsel og omsorgssvikt er den vanligste formen for mishandling og er også den vanligste årsaken til død blant mishandlede barn - selv om dette er sjelden i Norge. Det skilles mellom fire undertyper av omsorgssvikt: Fysisk, følelsesmessig (emosjonell), vedrørende læring/utvikling og medisinsk.

Fysisk omsorgssvikt. Dette innebærer at barnet får dekket sine biologiske behov (et tilstrekkelig sunt kosthold, regelmessige måltider, bevegelse, hvile og søvn, osv.) samt vern mot farer i fysisk og sosialt miljø (et trygt hjem veiledning i trafikken, tilfredstillende klær mot klimaet osv.)

Psykisk omsorgssvikt.  Er tilstede om manglende tilstedeværelse, forutsigbarhet, psykisk støtte, veiledning, kjærlighet og respekt fra omsorgsgiver hindrer barnets utvikling av grunnleggende trygghet, tilhørighet, selvrespekt og kunnskap om seg selv og omverdenen. 

Sviktende opplæring og utvikling. Innebærer at barnet ikke følges opp i forhold til skole, det reageres ikke på fravær fra skolen og barnet får ikke dekket sine mest grunnleggende opplæringsbehov.

Medisinsk omsorgssvikt. Innebærer at omsorgsgiver forsinker, avviser eller på annen måte hindrer at barnet mottar nødvendig helsehjelp.

Ved mistanke om omsorgssvikt bør lege/helsesøster/sykepleier ta opp en grundig sykehistorie om barnet. Særlig vekt legges på å avklare forholdene i familien, jobbstatus, bruk av stimulantia og alkohol i hjemmet. Ved uklarhet om det foreligger omsorgssvikt, gjøres hjemmebesøk og det avtales oppfølgingskontroller. Ved tilstrekkelig sannsynlighet for omsorgssvikt skal barnevernet varsles, da de har mulighet til å gjøre en bedre vurdering av forholdene.

Neste side