Informasjon

Shaken baby syndrom

Shaken baby syndrom er et resultat av mishandling av spedbarn og småbarn. Barnet ristes så kraftig at det forårsaker nakkeslengskader, akutte skader i hjernevevet og kan medføre blødninger utenpå hjernen og i øynenes netthinner.

Hva er "shaken baby syndrom"?

Tilstanden utgjør en undergruppe av barnemishandling. Det antas at barnemishandling opptrer hos 1 av 1000 barn, og shaken baby syndrom er en god del sjeldnere enn dette.

Hva skjer?

Det vanlige er at en omsorgsperson, f.eks. en av foreldrene, er irritert på barnet som skriker, og rister det kraftig slik at hodet slenger frem og tilbake. Barnet kan påføres en alvorlig skade i nakken og hjernen. De mest typiske forandringene er en form for hjerneblødning utenpå hjernen (subdural blødning), blødninger inne i øynene (netthinneblødning) og andre skader på hjernevev og øvre del av ryggmargen.

Er årsaken mishandling?

Skadene man ser ved shaken baby syndrom, oppstår sjelden ved ulykker. Liknende skader kan unntaksvis skyldes hendelige uhell. Diagnosen shaken baby syndrom stilles sjelden på bakgrunn av bare ett funn.

Fysiske funn

Ved alle skader hos småbarn er helsepersonell pålagt å mistenke mulig barnemishandling. De aller fleste tilfeller av skader hos småbarn, skyldes uhell. Årsaken til at helsepersonell ikke må glemme muligheten for mishandling, er at det har store konsekvenser for et lite barn som blir utsatt for mishandling. I tillegg til spesielle skadetyper og skademekanismer er det andre forhold som kan gi mistanke om barnemishandling. Dette er trekk ved foreldre, barn og samspillet mellom foreldre og barn.

Utredning

Dersom helsepersonell mistenker mishandling, vil foreldrene normalt sett bli informert om dette. Helsepersonell har mulighet til å varsle barnevern og politi før de informerer foreldrene. I noen tilfeller vil helsepersonell bli pålagt å ikke informere foreldrene om den mistanken de har.

Utredning ved mistanke om mishandling innebærer undersøkelser av barnet med røntgen i tillegg til normal undersøkelse av barnet og spesialundersøkelse av øyne. For eldre barn kan det være aktuelt å snakke med en psykolog. Forhør av foreldrene foretas av politi, ikke helsepersonell. Helsepersonell er lovpålagt å spørre foreldrene om hva som har forårsaket barnets skader, og å nedtegne dette i barnets journal.

Slike saker er ofte svært kompliserte, men hensynet til barnet er retningsgivende.

Foreldre som blir mistenkt for mishandling av sitt eget barn, vil forståelig nok ta dette svært tungt. Det kan være til hjelp å tenke på at undersøkelser blir utført for at barnet skal ha det trygt og ikke komme til skade.

Prognose

Den umiddelbare prognosen avhenger av omfanget og alvorlighetsgraden av hjerneskade. På sikt avhenger prognosen av om det blir skapt trygge oppvekstvilkår for barnet. Mishandling av barn under 3 år, og spesielt under 1 år, er livsfarlig. Dersom et barn er blitt mishandlet én gang, er faren for gjentakelser stor. Skadene fra mishandlingen kan medføre hjerneskade og død.

Det er en forutsetning at barnet blir nøye og jevnlig fulgt opp etter en slik episode.

Vil du vite mer?

  • Dinutvei.no - Nasjonal veiviser ved vold og overgrep
  • Shaken baby syndrom - for helsepersonell