Informasjon

PANDAS

PANDAS er en tilstand med brått innsettende tvangslidelse eller tics hvor det antas at årsaken er en nylig gjennomgått streptokokkinfeksjon.

Pediatrisk autoimmun nevropsykiatrisk forstyrrelse forbundet med streptokokkinfeksjon, PANDAS, er en akutt sykdom hos barn der det ganske plutselig - i løpet av 24 til 48 timer - oppstår en tvangslidelse og som regel tics. Tics er ufrivillige bevegelser (motoriske) eller ufrivillige lyder (vokale). Sykdommen kommer som regel etter en forutgående halsbetennelse forårsaket av gruppe A streptokokkbakterien (GAS-infeksjon).

Tilstanden er omstridt, og det foreligger ingen tilfredsstillende dokumentasjon av verken årsak, sykdomsmekanisme eller behandling. Eksperter og forskere diskuterer om:

  • Er PANDAS en distinkt undertype av tvangslidelse (OCD) eller tic-forstyrrelse?
  • Er det en egen tilstand (er godkjent i ICD-11)?
  • Er GAS en årsak til PANDAS?
  • Er PANDAS en autoimmun sykdom?
  • Skal barna behandles med medisiner som påvirker immunapparatet?

PANDAS er en sjelden tilstand. Den forekommer først og fremst blant barn i alderen fra 3 til 12 år, og noe hyppigere blant gutter enn jenter.

En lignende tilstand er PANS - pediatrisk akutt nevropsykologisk forstyrrelse uten forbindelse med streptokokk-infeksjon. Denne tilstanden er definert ved plutselig innsettende tvangsnevrose (OCD) eller alvorlig spisevegring, samtidig plutselig innsettende nevropsykiatriske symptomer - det vil si to eller flere av følgende: angst, emosjonell ustabilitet eller depresjon, irritabilitet eller aggresjon, regresjon, svekka skoleprestasjoner, sensoriske eller motoriske avvik, økt følsomhet for sensoriske stimuli, ev. tics, ev. somatiske tegn og f. eks. enurese eller endret vannlatning. 

Årsaker

Vi vet ikke sikkert årsaken til PANDAS eller PANS, men det er holdepunkter for at tilstanden i alle fall hos noen pasienter, utløses av en forutgående halsbetennelse med gruppe A streptokokker (GAS). I forbindelse med en slik infeksjon danner kroppen antistoffer mot streptokokkene. Det antas at disse antistoffene ved en feil angriper celler i hjernen (autoimmunitet), nærmere bestemt i basalgangliene. Dette kan utløse nevropsykiatriske symptomer som tvangstanker, tvangshandlinger og tics.

Tidlig behandling av denne tilstanden med antibiotika ser ut til å drive tilbake de nevropsykiatriske symptomene.

Sannsynligvis finnes det andre årsaker, og eventuelt andre typer infeksjon som kan være årsak til disse symptomene, som da kalles PANS. 

Diagnosen

Diagnosen stilles på grunnlag av sykehistorien og funn ved legeundersøkelsen. De typiske symptomene er:

  • Akutt debut av tvangslidelse og/eller tics, som regel etter forutgående halsinfeksjon
  • Motorisk hyperaktivitet, rastløshet, vansker med å sitte i ro, tics og vridende (koreiforme) bevegelser

Tegnene på tvangslidelse og tics kommer brått og blir tydelige i løpet av 24 til 48 timer. Symptomene begynner vanligvis i forbindelse med en halsinfeksjon eller innen 1-2 uker etter en GAS-infeksjon.

Ved tidlig antibiotikabehandling kan de nevropsykiatriske symptomene gå tilbake. Men mange får tilbakefall, og opplever nye perioder med symptomer. Noen ganger kommer de nye episodene i forbindelse med nye halsinfeksjoner, men kan også komme uten en slik sammenheng. 

Blodprøver og andre undersøkelser har liten verdi, men ved mistanke om denne tilstanden vil det bli tatt prøver fra halsen for om mulig å påvise streptokokk-bakterien. 

Barn med mistanke om PANDAS henvises til barnelege eller annen spesialist på tilstanden.

Behandling

Formålet med behandlingen er å forhindre eller svekke/redusere nevropsykiatriske symptomer etter GAS-infeksjon. Selv om det mangler forskning som entydig anbefaler antibiotika, vil barna med slike symptomer bli behandlet med penicillin dersom det påvises nåværende eller nylig halsinfeksjon med streptokokker. 

Dersom PANDAS er en autoimmun sykdom, kan immundempende behandling tenkes å være nyttig. Det mangler imidlertid vitenskapelig dokumentasjon for slik behandling, men det finnes pasienteksempler der det ser ut til at slik behandling har hatt effekt.

I tillegg til antibiotika og eventuelt immundempende behandling bør disse pasientene få tilbud om standard nevropsykiatrisk behandling.

Det diskuteres også om disse barna bør behandles forebyggende med antibiotika ved tidlige tegn på halsinfeksjon, men med dagens kunnskap anbefales ikke det.

Prognose

Prognosen til barn som oppfyller kriteriene for PANDAS er ukjent. Uoppdaget og ubehandlet PANDAS eller PANS kan føre til økt risiko for livslang tvangslidelse, men det er også mange eksempler på at barna blir friske etter behandling. 

Vil du vite mer?