Informasjon

Hørselsscreening av nyfødte

Alle spedbarn skal hørselstestes i løpet av de første døgnene etter fødselen. Anbefalt metode er registrering av såkalte otoakustiske emisjoner.

Alle nyfødte i Norge skal ha tilbud om screening av hørsel. Det har Helse- og omsorgsdepartementets bestemt. Anbefalt metode er bruk av otoakustiske emisjoner (OAE).

Ifølge nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet (2017) bør alle nyfødte etter 34 ukers svangerskap screenes. Forhold i det nyfødte barnets øre innebærer at testen ikke bør gjennomføres første levedøgn, men i 2.-3. levedøgn kan testen trygt gjøres. 

Personell ved barsel- og nyfødtintensiv avdeling har ansvar for gjennomføring av nyfødtscreeningen og videre henvisning av barn som ikke passerer screeningen. Ved ikke passert resultat på screeningen, skal barnet henvises til hørselsutredning ved høresentral snarest, og de bør tilbys time innen 4 ukers alder.

Milde hørselstap (20-35 dB HL) eller hørselstap som påvirker bassen (lavfrekvente lyder), avdekkes ikke i nyfødtscreeningen. Hvis foreldre eller helsepersonell senere mistenker redusert hørsel eller forsinket språkutvikling, bør barnet henvises spesialisthelsetjeneste for utredning av språk og hørsel.

Risikofaktorer for medfødt hørselstap

  • Barn som har vært innlagt nyfødtintensiv avdelinger lengre enn 48 timer
  • Medfødte syndromer
  • Tidlige hørselstap i nær familie
  • Kranie- og ansiktsanomalier
  • Medfødte infeksjoner

Halvparten av alle diagnostiserte hørselstap er uten kjent risikofaktor, kun nyfødtscreening identifiserer disse hørselstapene.

Automatisk transient fremkalte otoakustiske emisjoner

Den anbefalte metoden for hørselsscreening av friske nyfødte er automatisk transient fremkalte otoakustiske emisjoner (TEOAE) som tester funksjonen til det indre øret. Testen er smertefri. Det finnes flere ulike former for OAE. TEOAE er en av metodene for å måle dette.

En liten propp settes i barnets øregang. Den sender små klikkelyder inn i øret. Et normalt indre øre som registrerer klikkelydene, sender en lyd tilbake ut gjennom øregangen. Denne lyden registreres. Testen er sensitiv for støy fra omgivelser og barnet. For optimale testforhold er det ønskelig at barnet sover eller hviler, og at det ikke er forstyrrende støy i rommet.

Medfødte feil i det indre øret - mekaniske og cochleære feil - som gir et hørselstap over 30-40 desibel (dB) medfører reduserte eller ingen emisjoner og tilsier gjentatte undersøkelser og eventuell videreundersøkelse med annen type hørselstest (automatisert hjernestammeresponsaudiometri, AABR, se nedenfor). Eventuelt skal barnet henvises til hørselsutredning ved høresentral snarest og tilbys time innen 4 ukers alder.

Forbigående forhold i øregang og mellomøre kan gi falske positive resultat til tross for normal hørsel. Resultatet påvirkes i størst grad de første 48 timene etter fødsel.

Automatisert hjernestammeaudiometri

Nyfødte som har vært innlagt i nyfødtintensiv avdeling mer enn 48 timer, bør utredes med automatisert hjernestammeaudiometri (AABR). Det samme gjelder barn som er født før 34. uke. Og alle som ikke passerer OAE-testen. Nyfødte som passerer screening av hørsel med AABR, har ikke behov for ytterligere audiologisk oppfølging.

AABR gjennomføres ved at overflateelektroder festes på barnets skalle, og lyd presenteres via hodetelefoner.
Det presenteres klikkelyder som stimuli. Testen gir informasjon om hørsel i frekvensområdet rundt 2-4 kHz. Når AABR er eneste screeningmetode, bør testen være passert ved 30-35 dB for å regnes som godkjent.

AABR er en direkte måling av respons på lyd fra cochlea, via hørselsnerve til hjernestamme, og gir et mål på både perifer og sentral hørsel.

Ved ikke passert AABR bør man sikre prøve for CMV-infeksjon (cytomegalovirus) før hjemreise fra fødeavdelingen og innen barnet er 3 uker gammelt. Dette anbefales tatt som prøve av spyttet. Barnet bør henvises skriftlig og tildeles poliklinisk time ved høresentralen innen 4 uker. Foreldrene skal informeres om utvidet hørselstesting ved høresentral.

Hørselstester på helsestasjonen

OAE og AABR er tidlige hørselsundersøkelser. Det er viktig at de vanlige kontrollene på helsestasjonen følges, også i forhold til hørselen. Dette fordi det kan oppstå hørselstap etter nyfødtperioden.

Vil du vite mer?

  • Hørselsscreening av nyfødte med otoakustiske emisjoner - for helsepersonell