Informasjon

Psykisk utviklingshemning (PUH)

Temaside om Korona

Diagnosen

Ved psykisk utviklingshemning inngår sykehistorien, kartlegging av tilpasnings (adaptive) ferdigheter og intelligenstest i diagnostiseringsarbeidet. Psykisk utviklingshemning foreligger når følgende betingelser er oppfylte:

  • Klart nedsatt intelligens, tilsvarende IQ 70 eller lavere
  • Debut før fylte 18 år
  • Vesentlige avvik innen adaptive ferdigheter i dagliglivets funksjon

Intelligenstest

Inndeling av mental retardasjon etter IQ er gjort på forskjellig vis opp gjennom tidene. En vanlig inndeling er slik:

Utviklingshemning IQ-nivå Mental alder (år)
Lett 50 - 69 9 til under 12
Moderat 35 - 49 6 til under 9
Alvorlig 20 - 34 3 til under 6
Dyp under 20 mindre enn 3

Lett psykisk utviklingshemning fører vanligvis til lærevansker i skolen, og det er ofte først da barnets intellektuelle begrensninger blir oppdaget. Det kan være vanskelig å skille lett psykisk utviklingshemning fra spesifikke lærevansker eller atferdsproblemer. Mange voksne er i stand til å arbeide, ha gode sosiale forhold og oppnå selvstendighet når det gjelder egenomsorg. Noen blir av nærmiljøet sett på som litt trege snarere enn utviklingshemmede. Denne gruppen utgjør den største gruppen av psykisk utviklingshemmede (ca. 85 %).

Moderat psykisk utviklingshemning fører vanligvis til markert utviklingshemning i barndommen, men de fleste kan læres opp til å utvikle noen grad av uavhengighet i det å sørge for seg selv, oppnå adekvat kommunikasjon og noen skoleferdigheter. Denne gruppen utgjør ca. 10%.

Alvorlig psykisk utviklingshemning medfører vanligvis kontinuerlig omsorgsbehov. Disse utgjør 3-4%.

Dyp psykisk utviklingshemning medfører alvorlige begrensninger i egenomsorg, kommunikasjon og bevegelighet. Personen er ikke testbar på standard intelligenstester, men antas å ha en IQ lavere enn 20. Disse utgjør 1-2%.

Andre vurderinger

Undersøkelser må belyse problemet fra flere synsvinkler:

  • Foreligger en psykisk utviklingshemning og i hvilken grad?
  • Kan man finne en spesifikk årsak?
  • Hvilke andre problemer har barnet - sanseforstyrrelser, misdannelser?
  • Er tilstanden stabil eller forverres retardasjonen?

En del tilstander kan bestemmes med sikkerhet ut fra blodprøver (som ved Føllings sykdom). Ofte dreier det seg om et syndrom, det vil si et karakteristisk kompleks av flere symptomer og trekk som opptrer sammen. Tidlig diagnose kan være vanskelig og forutsetter god kjennskap til normal utvikling og risikofaktorer.

Alle med alvorlig PUH, og de fleste med lett PUH, bør gjennomgå en nevroradiologisk undersøkelse med MR eller CT av hjernen. Det anbefales også å gjøre øyeundersøkelse for å avdekke eventuelle synsfeil.

Feildiagnoser

Sansedefekter ved syn og hørsel kan arte seg som psykisk utviklingshemning, fordi defektene fører til en forsinket psykomotorisk utvikling. Motoriske defekter som ved cerebral parese kan lett bli oppfattet som mental retardasjon fordi barnet ofte har en dårlig kommunikasjon. Også ulike nevrologiske sykdommer kan gi inntrykk av mental retardasjon.

Forrige side Neste side