Informasjon

For tidlig pubertet

Å fastslå at det foreligger for tidlig pubertet, er ikke alltid så lett. Den generelle velstandsuviklingen gjør dessuten at puberteten i våre dager inntrer noe tidligere enn i tidligere generasjoner.

Temaside om Korona

Hva er for tidlig pubertet?

Hos jenter defineres for tidlig puberet som begynnende brystvekst under 8 år eller menstruasjon (menarche) før 9 års alder. Hos gutter er funn av forstørrede testikler under 9 års alder den definisjonen som brukes. I noen tilfeller finner man at skjelettalderen er økt med mer enn 1 år i forhold til den egentlige alder, eventuelt at veksthastigheten er sterkt økt eller at det påvises forhøyede verdier av kjønnshormoner1-2.

Tilstanden benevnes også pubertas precox. Det skilles mellom sentral og perifer for tidlig pubertet (se nedenfor). Denne inndelingen er viktig med henblikk på utredning, prognose og behandlingsindikasjoner.

Sentral pubertas precox er ingen hyppig tilstand. Den forekommer hos 1 av 5.000-10.000 barn. Det er stor overhyppighet hos jenter med en kjønnsfordeling jenter:gutter på omtrent 10:1. I Danmark er forekomsten beregnet til 0,2% hos jenter og mindre enn 0,05% hos gutter3.

Perifer pubertas precox er en klart sjeldnere type enn den sentrale.

Neste side