Informasjon

For tidlig pubertet

Å fastslå at det foreligger for tidlig pubertet, er ikke alltid så lett. Den generelle velstandsutviklingen gjør dessuten at puberteten i våre dager inntrer noe før enn i tidligere generasjoner.

Hva er for tidlig pubertet?

Hos jenter defineres for tidlig puberet som begynnende brystvekst under 8 år eller menstruasjon (menarche) før 9 års alder. Hos gutter er funn av forstørrede testikler under 9 års alder den definisjonen som brukes. I noen tilfeller finner man at skjelettalderen er økt med mer enn 1 år i forhold til den egentlige alder, eventuelt at veksthastigheten er sterkt økt eller at det påvises forhøyede verdier av kjønnshormoner1-2.

Tidlig pubertet fører til tidlig første menstruasjon og lav slutthøyde på grunn av tidlig lukning av vekstsonene i bena. Det er også vist at det fører til dårligere psykososial utvikling3-4.

Tilstanden benevnes også pubertas precox. Det skilles mellom sentral (signaler fra hjernen) og perifer for tidlig pubertet (se nedenfor). Denne inndelingen er viktig med henblikk på utredning, prognose og behandlingsindikasjoner.

Sentral pubertas precox er ingen hyppig tilstand. Den forekommer hos 1 av 5.000-10.000 barn. Det er stor overhyppighet hos jenter med en kjønnsfordeling jenter:gutter på omtrent 10:1. De fleste tilfellene blant jenter er uten klar årsak og uten behov for behandling, mens det blant gutter er klart økt risiko for underliggende sykdom som krever hurtig avklaring2.

Perifer pubertas precox er en klart sjeldnere type enn den sentrale for tidlige puberteten.

Neste side