Informasjon

For tidlig pubertet

Å fastslå at det foreligger for tidlig pubertet, er ikke alltid så lett. Den generelle velstandsuviklingen gjør dessuten at puberteten i våre dager inntrer noe tidligere enn i tidligere generasjoner.

Temaside om Korona

Hva er for tidlig pubertet?

Hos jenter defineres for tidlig puberet som begynnende brystvekst under 8 år eller menstruasjon (menarche) før 9 års alder. Hos gutter er funn av forstørrede testikler under 9 års alder den definisjonen som brukes. I noen tilfeller finner man at skjelettalderen er økt med mer enn 1 år i forhold til den egentlige alder, eventuelt at veksthastigheten er sterkt økt eller at det påvises forhøyede verdier av kjønnshormoner1-2.

Tilstanden benevnes også pubertas precox. Det skilles mellom sentral og perifer for tidlig pubertet (se nedenfor). Denne inndelingen er viktig med henblikk på utredning, prognose og behandlingsindikasjoner.

Sentral pubertas precox er ingen hyppig tilstand. Den forekommer hos 1 av 5.000-10.000 barn. Det er stor overhyppighet hos jenter med en kjønnsfordeling jenter:gutter på omtrent 10:1. I Danmark er forekomsten beregnet til 0,2% hos jenter og mindre enn 0,05% hos gutter3.

Perifer pubertas precox er en klart sjeldnere type enn den sentrale.

Normal pubertet

Pubertet inntrer når det overordnede hormonsenteret i hjernen (hypothalamus og hypofyse) aktiveres og starter produksjonen av signalhormonet GnRH (gonadotropin releasing hormone) som stimulerer til produksjon og utskillelse av kjønnshormoner fra eggstokker, testikler og binyrer. Begynnende pubertet markeres med brystutvikling hos jenter og testikkelforstørrelse hos gutter 4-5.

Tidlig pubertet fører til tidlig første menstruasjon og lav slutthøyde på grunn av tidlig lukning av vekstsonene i bena. Det er også vist at det fører til dårligere psykososial utvikling6-8.

Årsak

For tidlig pubertet deles inn i sentral og perifer type. Den sentrale typen er knyttet til utskillelsen av hormonene FSH (follikel stimulerende hormon) og LH (luteiniserende hormon) fra hjernen. Den perifere typen har ingen sammenheng med utskillelsen av FSH/LH fra hjernen.

Sentral type for tidlig pubertet oppstår i opptil 90% av tilfellene hos jenter uten kjent årsak1,9. Tilstanden er noe hyppigere hos barn adoptert fra U-land. Hos gutter finnes underliggende sykdommer mye hyppigere enn hos jenter. Slike sykdommer kan være gjennomgått infeksjon eller bestråling av hjernen, vannhode eller svulster i og nær hypothalamus/hypofyse. Sentral for tidlig pubertet kan føre til redusert slutthøyde, men det avhenger av debutalder og hvor raskt tilstanden utvikler seg.

Perifer type for tidlig pubertet kan skyldes svulster andre steder i kroppen som produserer kjønnshormoner. Slike svulster befinner seg vanligvis i eggstokker, testikler eller binyrer.

Diagnostikk

Tidlig brystutvikling, pubesbehåring eller menstruasjon er tegnene på tidlig pubertet hos jenter. Tidlig vekst av penis og pung/testikler samt tidlig pubesbehåring er de typiske tegnene hos gutter.

Legen vil være interessert i følgende opplysninger:

 • Er tidlig pubertet noe som ligger til familien?
 • Hvor raskt har tilstanden utviklet seg?
 • Foreligger det tegn til annen sykdom i form av hodepine, stort hode (økt hodeomkrets), synsforstyrrelser, kramper?

Viktige data er utviklingen av høyde og vekt, særlig om det er tegn til aksellerert vekst. Vanligvis vil det være aktuelt å ta røntgenbilder for å klargjøre skjelettalderen (røntgenlegen studerer vekstsonene i bein i hånden) - skjelettalderen kan være høyere enn den egentlige alder. Blodprøver med målinger av hormonene FSH, LH, østradiol (jente) eller testosteron (gutt) er avgjørende for diagnosen. Ved sterk mistanke om tidlig pubertet gjøres det en såkalt hormonell stimuleringstest. Dersom det er behov for å utelukke svulster, gjøres ultralyd av de indre kjønnsorganene hos jenter. I noen tilfeller kan det være nødvendig å foreta MR-undersøkelse av hjernen.

Behandling

I minst halvparten av tilfellene av for tidlig pubertet så vil de tidlige pubertale tegnene gå tilbake eller stoppe opp, og ingen behandling er påkrevd10.

Ofte vil legen være i tvil om det er behov for aktiv behandling. Noen ganger vil legen vente og se det an litt før han eller hun bestemmer seg for å sette i verk behandling. Ved usikkerhet om diagnosen og mulighet for annen underliggende sykdom, bør barnet henvises til spesialist i barnesykdommer. Dersom en underliggende sykdom er skyld i tilstanden, må behandlingen rettes mot denne tilstanden.

Dersom den fortidlige puberteten må behandles, er dette en spesialistoppgave. Målet med behandlingen er å forbedre slutthøyden (unngå kortvoksthet) og sikre tilfredsstillende psykososial utvikling. Behandlingen av sentral type for tidlig pubertet består i månedlige sprøyter av GnRH-liknende preparat i depotform (Procren Depot). Optimalt tidspunkt for stans av behandlingen er ikke endelig klarlagt, men synes å være omkring 11-årsalderen11. Pubertetsforandringer kommer i løpet av noen måneder etter opphør av behandlingen og gjennomsnittlig tid til første menstruasjon er 16 måneder12.

Behandling av perifer type for tidlig pubertet rettes mot underliggende svulstsykdom.

Vil du vite mer?

 • Pubertet
 • For tidlig pubertet - for helsepersonell

Kilder

Referanser

 1. Veimo D, Júliússon PB. I Generell veileder i pediatri. For tidlig pubertet (Pubertas precox). Norsk Barnelegeforening, hentet ut informasjon 27.06.2008.
 2. Carel J-C, Léger J. Precocious puberty. N Engl J Med 2008; 358: 2366-77. PubMed
 3. Teilmann G, Pedersen CB, Jensen TK, Skakkebaek NE, Juul A. Prevalence and incidence of precocious pubertal development in Denmark: an epidemiologic study based on national registries. Pediatrics 2005; 116: 1323-8. Pediatrics
 4. Marshall WA, Tanner JM. Variations in the pattern of pubertal changes in boys. Arch Dis Child 1970; 45: 13-24. PubMed
 5. Marshall WA, Tanner JM. Variations in the pattern of pubertal changes in girls. Arch Dis Child 1969; 44: 291-303. PubMed
 6. Klein KO. Precocious puberty: who has it? Who should be treated? J Clin Endocrinol Metab 1999; 84: 411-4. PubMed
 7. Tremblay L, Frigon JY. Precocious puberty in adolescent girls: a biomarker of later psychosocial adjustment problems. Child Psychiatry Hum Dev 2005; 36: 73-94. PubMed
 8. Michaud PA, Suris JC, Deppen A. Gender-related psychological and behavioural correlates of pubertal timing in a national sample of Swiss adolescents. Mol Cell Endocrinol 2006; 254: 172-8. PubMed
 9. Nathan BM, Palmert MR. Regulation and disorders of pubertal timing. Endocrinol Metab Clin North Am 2005; 34: 617-41. PubMed
 10. Kaplowitz P. Clinical characteristics of 104 children referred for evaluation of precocious puberty. J Clin Endocrinol Metab 2004; 89: 3644-50. PubMed
 11. Carel JC, Roger M, Ispas S, et al. Final height after long-term treatment with triptorelin slow release for central precocious puberty: importance of statural growth after interruption of treatment. J Clin Endocrinol Metab 1999; 84: 1973-8. PubMed
 12. Heger S, Muller M, Ranke M, et al. Long-term GnRH agonist treatment for female central precocious puberty does not impair reproductive function. Mol Cell Endocrinol 2006; 254: 217-20. PubMed