Informasjon

Hvor mye vokser barnet

Barnet vokser gjennom hele oppveksten. Men når vokser det mest, og hvor mye vokser barnet i de ulike aldersperiodene?

Normal vekst viser at barnets eller ungdommens generelle helsetilstand er god. Motsatt, omtrent hvilken som helst subakutt eller kronisk sykdom vil kunne føre til nedsatt vekst.

Lengdeveksten er en kontinuerlig prosess, men barnet vokser ikke like mye hele tiden. Vi skiller mellom fire vekstfaser - i fosterstadiet, i spedbarnsalderen, i småbarnsalderen og i puberteten.

Hvor mye vokser barnet?

I fosterstadiet: Den største veksthastighet har fosteret i 4. svangerskapsmåned. Da vokser fosteret cirka 2,5 cm per uke. Senere i graviditeten avtar veksthastigheten noe frem mot fødselen. Ved fødselen er barnets lengde cirka 50 cm.

I første leveår, i spedbarnsalderen, er fortsatt veksthastigheten høy, og barnets lengde øker med cirka 25 cm.

I småbarnsalderen. Veksten avtar så og gjennomsnittlig tilvekst er:

  • ca. 12,5 cm per år i alderen 1 til 2 år
  • ca. 7 cm per år i alderen 2 til 4 år
  • ca. 6 cm per år i alderen 4 til 6 år
  • ca. 5,5 cm per år frem til puberteten

I puberteten. Neste aksellerasjonsfase i veksten finner sted i puberteten. Jenter har maksimal høydevekst med cirka 9 cm per år tidlig i puberteten, mens gutter når maksimal høydevekst med cirka 10 cm per år midt i puberteten.

Etter vekstspurten i puberteten avtar veksthastigheten ned mot null når vekstskivene (epifysene) i de lange bena vokser sammen og lukkes.

Hvordan kan vi forutsi høyde i voksen alder?

Barnets størrelse ved fødselen avhenger først og fremst av ernæringstilførselen fra moren under graviditeten, forhold i livmoren og forhold ved morkaken. Arvelige egenskaper som høye eller lave foreldre har liten betydning for det nyfødte barnets størrelse. Av samme grunn er det dårlig samsvar mellom det nyfødte barnets lengde og høyde i voksen alder. Derimot er det langt bedre samsvar mellom 2-åringens høyde og den voksne høyden. Ved hjelp av tabeller kan man med en rimelig grad av sikkerhet si noe om forventet høyde i voksen alder.

Basert på foreldrenes høyde

Det finnes flere formler for å beregne den forventede slutthøyden til et barn. Følgende formel baserer seg på foreldrenes høyde:

  • Gutt: ((mors høyde + 13 cm) + fars høyde)/2
  • Jente: ((fars høyde - 13 cm) + mors høyde)/2

Man må imidlertid ha et ganske vidt slingringsmonn. De aller fleste befinner seg innenfor ± 8,5 cm fra beregnet verdi, og flertallet vil være ganske nær den beregnede verdien. For både gutter og jenter vil 8,5 cm over eller under denne verdien representere 3-97 percentilen for forventet voksen høyde. Det vil si at bare 3 prosent av alle vil være høyere og bare 3 prosent vil være lavere enn denne beregnede verdien.

Ved sterk lengdevekst

Noen barn vokser raskt tidlig. Følgende beregninger benyttes:

  • Jenter over 172 cm før menstruasjonen har begynt, har en forventet høyde over 180 cm
  • Gutter over 180 cm før puberteten har startet, har en forventet høyde over 200 cm

Røntgenundersøkelse

Slutthøyde kan dessuten beregnes ved hjelp av røntgen der man kan fastslå skjelettalder som mål for skjelettmodningen. Ved enhver gitt skjelettalder har et individ nådd en viss prosent av sin fremtidige voksne høyde. Man tar røntgenbilde av hånden/håndleddet og sammenligner bildene med standarder som kan fortelle med rimelig grad av sikkerhet forventet fremtidig høyde. Jo eldre barnet er når denne undersøkelsen blir gjort, jo sikrere beregninger. Det anbefales i de fleste tilfeller å vente til etter 12-årsalderen.

Slike høydeberegninger basert på skjelettalder er ikke svært nøyaktige, men de er likevel bedre enn beregninger basert på foreldrenes høyde og kjønn.

Barn som ligger an til å bli kortvokste

Hvis et barn ligger an til å bli svært kortvokst, kan barnelegene vurdere å starte behandling med veksthormon. Slik behandling er omstridt både hva gjelder effekt, mulige bivirkninger, varighet, etikk og økonomi. Den norske barnelegeforeningen anbefaler ikke slik behandling.

Veksthormonbehandling synes å øke voksen høyde med mellom 3 og 6 cm hos barn med kortvoksthet av ukjent årsak, men det krever langvarig sprøytebehandling over 4-7 år - noe som stiller store krav til etterlevelse av behandlingen og høy risiko for mislykket behandling.

Barn som ligger an til å bli høyvokste

Ved mistanke om at det kan være en underliggende sykdom som er årsaken til unormal sterk lengdevekst, er henvisning til barnelege aktuelt, før eller i pubertet. 

Ved familiær/arvelig høyvoksthet anbefales ingen behandling. Tidligere ble det noen ganger gitt behandling med hormoner, men dette har man sluttet med på grunn av usikker effekt, risiko for nedsatt befruktningsevne og mulig økt risiko for kreft. 

Vil du vite mer?