Informasjon

Primær immun trombocytopeni (ITP)

Primær immun trombocytopeni er en såkalt autoimmun sykdom - det vil si at den syke har dannet antistoffer mot sin egen kropp, i dette tilfellet mot sine egne blodplater.

Hva er primær immun trombocytopeni?

Primær immun trombocytopeni er den vanligste forklaringen på for lavt antall blodplater. Blodplatene, trombocyttene, har som viktigste oppgave å sørge for at blodet kan levre seg, f.eks. for å tette igjen et hull i en blodåre. Blodplatene er svært små, og normalt finnes det store mengder blodplater i blodsystemet. Normalverdi er 150-400 x 109 i hver liter blod (omtales som at antall blodplater er 150-400). Denne tilstanden kaltes tidligere idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP). Forkortelsen ITP er beholdt selv om tilstanden har fått nytt navn.

Primær immun trombocytopeni kan opptre som en kortvarig og forbigående tilstand, eller den kan ha et langvarig (kronisk) forløp. Kriteriet for å stille diagnosen er at antallet blodplater er mindre enn 100 x 109/L, og uten at det foreligger tegn til annen sykdom som kan forklare dette. Primær betyr i denne sammenheng at man ikke har funnet annen årsak til lave blodplateverdier.

Hos barn har sykdommen oftest et kortvarig og forbigående forløp. Hos voksne ser man oftere et kronisk forløp. Men begge forløpsformene finnes både hos barn og voksne. Hos voksne øker hyppigheten med økende alder. I en nordisk studie ble det funnet en forekomst på 2 tilfeller per 100.000 innbyggere per år. Blant barn var antall nye tilfeller per år 5 per 100.000.

Neste side