Informasjon

Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP)

Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP) er en sykdom som gir lavt innhold av blodplater i blodet, lav blodprosent som følge av ødeleggelse av de røde blodlegemene og utbredte små blodpropper som inneholder mye blodplater.

Hva er trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP)?

Trombotisk betyr at du er disponert for å få blodpropper. Trombocytopenisk betyr at du har få eller et lavt antall blodplater, trombocytter. Purpura henspeiler på at personer med TTP har en tendens til å få hudblødninger.

TTP er en tilstand karakterisert av lavt innhold av blodplater i blodet (trombocytopeni), lav blodprosent (anemi) som følge av ødeleggelse av de røde blodlegemene (hemolyse) og utbredte små blodpropper (trombose) som inneholder mye blodplater.  

Det er viktig å få stilt diagnosen TTP raskt, fordi plasmautskiftningsbehandling har god effekt på sykdommen, mens dødeligheten er høy uten behandling.

TTP kan være en vanskelig diagnose å stille på grunn av betydelig variasjon i sykdomsbildet og manglende spesifikke diagnostiske funn. De eneste forandringene som alltid foreligger, er lav blodprosent som følge av ødelagte røde blodceller (mikroangiopatisk hemolytisk anemi) og redusert antall blodplater (trombocytopeni) - imidlertid er dette  forandringer som kan forekomme også ved andre tilstander.

Sykdommen er sjelden. I USA anslås at det årlig oppstår fire til elleve tilfeller per 1 million innbyggere. Sykdommen forekommer først og fremst blant yngre voksne i aldersgruppen 20 til 50 år, og den forekommer noe hyppigere blant kvinner. Risikoen er noe økt i forbindelse med graviditet.

Neste side