Informasjon

Hiv-smitte fra mor til barn

Risikoen for at hiv-smitte skal overføres fra mor til barn, er knyttet til svangerskap og fødsel, og amming. Forebyggende tiltak kan redusere smitterisikoen til nesten null.

Risiko for smitte antas å ha sammenheng med virusmengden i morens blod, morens sykdomsstadium og fødselsmåte.

Smitterisiko

Hiv kan overføres fra en smittet mor til hennes barn under svangerskap, fødsel og amming. Risikoen for at barnet skal bli smittet, er i Vest-Europa om lag 30 prosent. Risiko for smitte antas å ha sammenheng med virusmengden i morens blod, morens sykdomsstadium og fødselsmåte. Risikoen kan deles i risikoen knyttet til svangerskap og fødsel (cirka 15-20 prosent), og tilleggsrisikoen knyttet til amming (cirka 14 prosent). Smitte fra infisert mor til barn skjer i de aller fleste tilfellene like før eller under fødselen eller via morsmelk.

Graviditet

Hvis du er gravid og har hiv-infeksjon, kan viruset passere over til babyen gjennom navlesnoren. Om du ikke tar medisiner, er det ca. 25-30 prosent sjanse for at barnet vil bli født med viruset. Behandling med anti-retrovirale medikamenter nedsetter faren for smitte, og ved fødsler hvor virusmengden hos mor før fødselen er kommet ned på ikke målbart nivå (færre enn 50 viruspartikler per ml plasma), er risikoen mindre enn 1-2 prosent. Risikoen for overføring av viruset øker når infeksjonen blir alvorligere. Legen vil derfor følge med dine CD4-verdier under svangerskapet (antall T-lymfocytter). Jo lavere CD4-tall, jo alvorligere tilstand.

Tiltak for å redusere smitterisikoen

Tre tiltak kan være aktuelle:

  • Medikamenter
  • Keisersnitt
  • Ingen amming

Ved hjelp av slike tiltak reduseres risikoen til 0-2% for at barnet skal bli hiv-smittet.

Medikamentell behandling

Denne kan ha to hensikter: Behandling av den gravide kvinnen for hennes hiv-infeksjon eller forebyggende behandling til henne og barnet for å hindre smitte til barnet. Behandlingen av mor har et livslangt perspektiv, mens den forebyggende behandlingen opphører ved avnavlingen. Den hittil beste forebyggende behandlingen består av et tredelt opplegg med legemidlet zidovudin: tabletter daglig fra cirka 14. svangerskapsuke, en sprøytekur der legemidlet settes direkte inn i morhulen der fosteret ligger, og en kur til barnet etter fødselen. Behandlingen av barne vil starte umiddelbart etter fødselen og fortsette i seks uker.

De fleste hiv-positive gravide i Norge er vanligvis ved så god helse at det ikke er påkrevd å starte behandling mot deres hiv-infeksjon. Dersom den gravide allerede er under behandling for sin hiv-infeksjon, bør zidovudin etter opplegget ovenfor tas med i denne behandlingen frem til fødselen. Det er et dilemma at vedvarende behandling av kvinnen kan være nødvendig for hennes egen helse, men kan samtidig i teorien øke risikoen for fosterskader.

Keisersnitt

Keisersnitt fører til mindre mor-barn-smitte enn vaginal forløsning, bare 2-4% av barna ble smittet ifølge en nylig publisert studie. Det er imidlertid usikkert om keisersnitt i tillegg til den beskrevne medikamentelle behandlingen er til nytte. Kunnskapen på dette området øker stadig. Keisersnitt kan medføre en liten risiko for komplikasjoner hos kvinnen, men samtidig øker barnets sjanse for å unngå smitte.

Flere valg

En gravid hiv-positiv kvinne kan stå overfor flere vanskelige valg. Skal hun fullføre svangerskapet eller skal hun søke abort? Bærer hun barnet frem vil det kreve omfattende tiltak, jfr. ovenfor. Utfordringene kompliseres ytterligere av at den gravides ønsker om et godt og langt liv for seg selv, og fødsel av et friskt barn uten hiv-infeksjon ikke nødvendigvis oppnås med samme tiltak. Skal hun velge behandling av egen infeksjon fremfor å prioritere fødsel av et friskt barn? Skal hun velge keisersnitt eller vanlig fødsel?

Barn som fødes med hiv

Skulle barnet bli født med hivinfeksjon, viser det ofte vantrivsel helt fra fødselen av. Tidlig diagnose er viktig slik at behandlingen kan fortsette utover seks uker og justeres etter barnets behov. Uten riktig behandling vil de fleste barna være alvorlig syke og dø i løpet av første leveår. Siden dagens medisiner fortsatt er nye, er det ennå som kan si noe sikkert om hivsmittede spedbarns levetid med behandling.

Vil du vite mer?