Informasjon

Behandling av lymfom

Behandlingen av lymfom er en kombinasjon av kjemoterapi og strålebehandling. Kjemoterapien (cellegift) består av flere ulike medisiner. Antall kurer, stråledoser og varighet av behandlingen tilpasses hvilket stadium og utbredelse sykdommen har.

Ved Hodgkins lymfom kombineres nesten alltid strålebehandling og kjemoterapi. Type kjemoterapi og antall kurer kan variere og er avhengig av sykdommens stadium (utbredelse), pasientens alder og om det foreligger faktorer som tilsier sykdommen har særlig høy alvorlighetsgrad.

Behandlingen av Hodgkins lymfom vil nesten alltid starte med kjemoterapi, som gis som intravenøst drypp etter at det blir lagt inn en liten kanyle i en vene på armen. Kurene består av en kombinasjon av ulike typer kjemoterapeutika (cellegift).

I løpet av behandlingen vil en nøye vurdere effekten med gjentatte undersøkelser av svulstforandringene. Kjemoterapi kan oftest gis poliklinisk og en behøver derfor ikke være innlagt. Etter kjemoterapi vil mange få strålebehandling mot de områdene som opprinnelig var rammet og/eller hvor det gjenstår restvev etter kjemoterapibehandlingen. Planleggingen av strålebehandlingen tar en del tid, mens selve behandlingen er gjort unna på noen få minutter. Behandlingen gis fem dager per uke, og det er vanlig å gi cirka 20 behandlinger (fraksjoner) slik at den totale behandlingstiden blir omtrent fire uker. Behandlingsresultatene ved Hodgkins lymfom er svært gode.

Bivirkninger av strålebehandling

Som ved mange andre typer kreftbehandling, fører også behandling av lymfekreft med seg bivirkninger av ulik karakter. Det er viktig å vite at strålebehandlingen ikke gjør deg radioaktiv og at du kan omgås andre mennesker som før, selv om du får strålebehandling. Du kjenner heller ikke noe til strålebehandlingen mens du ligger under apparatet.

Det er vanlig å skille mellom akutte og kroniske bivirkninger i forbindelse med strålebehandling.

De akutte oppstår som regel under eller like etter strålebehandlingen og er avhengig av hvor på kroppen strålene blir gitt. Strålebehandling mot munn og hals vil ofte gi såre slimhinner med smerter og svelgsårhet. Stråler mot magen vil ofte medføre kvalme, diaré og av og til oppkast. Strålebehandling mot hud fører oftest til rødhet som ved solforbrenning (førstegrads forbrenning), men av og til også andregrads forbrenning med blemmer og sår. Hår i det bestrålte området vil som regel falle av. Det er viktig å vite at akutte bivirkninger oftest blir bedre etter noen måneder. I mellomtiden er det viktig at du melder fra om plager til personalet som kan gi råd om hvordan plagene kan lindres.

De langsiktige bivirkningene er basert på erfaringer med strålebehandling som ble gitt for 20 til 30 år siden. Basert på disse bivirkningene er strålebehandlingen endret for å forhindre eller redusere disse bivirkningene betydelig.

  • Strålebehandling mot halsen vil nesten alltid forårsake tørrhet i munnen som medfører økt tendens til hull i tennene. Hyppige tannlegebesøk, og regelmessig skylling med fluor er å anbefale.
  • Strålebehandlet hud bør alltid beskyttes mot sol med tildekking med klær og bruk av kremer som blokkerer for UV-stråler. Huden i stråleområdet vil være mer utsatt for hudkreft.
  • Strålebehandling mot hals kan etter år gi redusert funksjon av skjoldkjertelen, og dens funksjon bør kontrolleres årlig hos legen. Stråling mot halsen kan også medføre forandringer i halspulsårene som øker risikoen for hjerneslag.
  • Den som har fått strålebehandling mot luftveiene, bør slutte å røyke fordi røyking øker risikoen for senere utvikling av lungekreft. 
  • Strålebehandling mot mageregionen kan på sikt gi ulike former for tarmbesvær som bør utredes dersom det vedvarer.
  • Etter strålebehandling mot brystet er det økt risiko for sykdom i hjerteklaffene og en lett økt risiko for hjertesykdom. Hos kvinner er risiko for brystkreft økt og de som har fått slik strålebehandling i ung alder, bør følges videre med årlig mammografi.

Se også informasjon i helsedirektoratets brosjyre om forebygging av mulige seneffekter etter strålebehandling for lymfekreft.

Neste side