Informasjon

Hypereosinofile syndromer

Behandling

Symptomfrie pasienter med uttalt eosinofili kan ha et godartet sykdomsforløp og behøver ingen behandling. Motsatt kan pasienter med alvorlig hypereosinofilt syndrom ha en ekstremt aggressiv sykdom med høy dødelighet om de ikke behandles. Beslutningen om å behandle baserer seg således på sykdomsbildet, laboratoriefunnene og kromosomanalysene.

Aktuelle medikamenter ved hypereosinofile syndromer er kortison, biologiske medisiner (monoklonale antistoffer), tyrosinkinase-hemmere (imatinib), ciklosporin og kjemoterapeutika.

Ved hjertesykdom kan det bli aktuelt å operere for å reparere skadete hjerteklaffer, fjerne skadet hjertemuskulatur, eventuelt fjerne blodpropper.

Forrige side Neste side