Informasjon

Trombocytose - økt antall blodplater

Trombocytose betyr at det er et økt antall blodplater i blodet, noe som er et tegn på en underliggende sykdom eller ukontrollert produksjon av blodplater.

Hva er trombocytose?

Trombocytose betyr at det foreligger et økt antall trombocytter - kalles også blodplater - i blodet. Tilstanden er i de fleste tilfeller uttrykk for en reaksjon på en annen underliggende sykdom, legemiddelbruk eller etter kirurgi (sekundær trombocytose). I sjeldne tilfeller skyldes forhøyede blodplater en ukontrollert produksjon av trombocytter i beinmargen (essensiell eller primær trombocytose). Tilstanden oppdages ofte tilfeldig, og det kan være vanskelig å skille mellom sekundær trombocytose og essensiell trombocytose.

Årsaker

Reaktiv/sekundær trombocytose

Dette er den klart vanligste årsaken til trombocytose og utgjør åtte til ni av ti tilfeller. De vanligste underliggende årsakene er vevsskade som følge av større kirurgiske inngrep, infeksjon, kreft, kronisk betennelse og i noen tilfeller reaksjon på et medikament.

Essensiell/primær trombocytose

Tilstanden kan sammenlignes med leukemi der de hvite blodcellene formerer seg ukontrollert i beinmargen. Ved trombocytose skjer det samme med blodplatene. Det skjer en overproduksjon, og antallet trombocytter i blodet øker. Til forskjell fra enkelte leukemier er imidlertid leveusiktene som regel meget gode.

Diagnosen

Sekundær trombocytose oppdages som regel tilfeldig ved at en blodprøve viser for høyt antall blodplater i blodet. Tilstanden medfører nesten aldri følgetilstander.

Essensiell trombocytemi kan gi følgetilstander i form av blødning eller blodpropp - særlig hos eldre med andre risikofaktorer for blodpropp. Selv om det virker ulogisk, er blødningsrisikoen økt ved ekstremt høye blodplateverdier. Nedsatt blodomløp i fingre og tær er også typisk. Ved kroppsundersøkelse kan legen finne helt normale funn. Hos noen kan milten være forstørret, og av og til finnes lokal varmeøkning, blåfarging av huden (cyanose) og et spraglet, rødt utslett på angrepne steder.

Blodprøver er viktige i utredningen av tilstanden. Antall blodplater kan være høyere enn 1000 x 109/L, men kan også være kun lett forhøyet. Antallet blodplater i blodet kan ikke brukes til å skille mellom sekundær og essensiell trombocytose. Ved sekundær trombocytose er det ofte aktuelt å foreta andre undersøkelser for å klargjøre hva som er den underliggende årsaken. Ved essensiell trombocytose er det nødvendig med benmargsanalyse og genanalyser for bekrefte diagnosen.

Behandling

Det er avgjørende for behandlingen å kunne skille mellom reaktiv trombocytose og essensiell trombocytemi.

Reaktiv/sekundær trombocytose

Dersom du har fått påvist sekundær trombocytose, trenger du ikke behandling som reduserer mengden blodplater eller som begrenser risikoen for blodproppdannelse. Dette fordi det unormale platetallet ikke øker risiko for blodproppsykdom (tromboemboli). Det kan være aktuelt å behandle den underliggende årsaken til trombocytosen.

Essensiell trombocytose

Har du fått påvist essensiell trombocytose, kan behandling med medisiner som reduserer risiko for blodpropp og eventuelt medisin som reduserer mengden blodplater i blodet, være nødvendig. Om sykdommen trenger behandling avgjøres blant annet ut ifra symptomer, om du tidligere har hatt blodpropp og om du har risiko for hjerte-/karsykdom forøvrig. Ved lav risiko kan en avvente legemiddelbehandling og følges med kontroller. Det er uansett anbefalt å slutte å røyke og unngå overvekt da dette kan redusere risikoen for blodpropp.

Alle pasienter med primær trombocytemi og høy risiko for blodpropp, så som høy alder eller tidligere episode med blodpropp, bør ha blodplatehemmende behandling med acetylsalicylsyre daglig. Acetylsalicylsyre kan ha god effekt på den nedsatte sirkulasjonen som kan forekomme hos noen i fingre og tær. Ved alvorligere grad av sykdom startes det med medisiner som reduserer mengden blodplater i blodet.

Prognose

Leveutsiktene ved sekundær trombocytose avhenger av hvilken sykdom som utløser økningen i blodplater, trombocytosen gir i seg selv ingen følgetilstander. Ved essensiell trombocytose kan det oppstå alvorlige følgetilstander som blødning, blodpropp, nedsatt blodomløp i hender og føtter, hjerneslag, men vanligvis er leveutsiktene tilnærmet normale. 

Vil du vite mer?