Informasjon

Trombocytose - økt antall blodplater

Trombocytose betyr at det er et økt antall blodplater i blodet, noe som er et tegn på en underliggende sykdom eller ukontrollert produksjon av blodplater.

Temaside om Korona

Hva er trombocytose?

Trombocytose betyr at det foreligger et økt antall trombycytter - kalles også blodplater - i blodet. Tilstanden kan være uttrykk for en reaksjon på en annen underliggende sykdom (sekundær trombocytose) eller skyldes en ukontrollert produksjon av trombocytter i beinmargen (essensiell eller primær trombocytemi). Tilstanden oppdages ofte tilfeldig, og det kan være vanskelig å skille mellom sekundær trombocytose og primær trombocytemi.

Trombocytose forekommer forholdsvis sjelden.

Årsaker

Reaktiv (sekundær) trombocytose

Dette er den klart vanligste årsaken til trombocytose og utgjør åtte til ni av ti tilfeller. De vanligste underliggende årsakene er vevsskade som følge av større kirurgiske inngrep, infeksjon, kreft, kronisk betennelse og i noen tilfeller reaksjon på et medikament.

Essensiell (primær) trombocytemi

Tilstanden kan sammenlignes med leukemi der de hvite blodcellene formerer seg ukontrollert i beinmargen. Ved trombocytose skjer det samme med blodplatene. Det skjer en overproduksjon, og antallet trombocytter i blodet øker. Til forskjell fra enkelte leukemier er imidlertid leveusiktene som regel meget gode.

Diagnosen

Sekundær trombocytose oppdages som regel tilfeldig ved at en blodprøve viser for høyt antall blodplater i blodet. Tilstanden medfører nesten aldri følgetilstander.

Essensiell trombocytemi kan gi følgetilstander i form av blødning eller blodpropp - særlig hos eldre med andre risikofaktorer. Selv om det virker ulogisk, er blødningsrisikoen økt ved ekstrem trombocytose (> 1,5 mill blodplater per mm3). Nedsatt blodomløp i fingre og tær er også typisk. Ved kroppsundersøkelse kan legen finne helt normale funn. Hos noen kan milten være forstørret, og av og til finnes lokal varmeøkning, blåfarging av huden (cyanose) og et spraglet, rødt utslett på angrepne steder.

Blodprøver er viktige i utredningen av tilstanden. Antall blodplater kan være høyere enn 1000 x 109/L, men kan også være så lavt som 450 x 109/L. Antallet blodplater i blodet kan ikke brukes til å skille mellom reaktiv og essensiell trombocytose. Ved reaktiv trombocytose kan det være aktuelt å foreta andre undersøkelser for å klargjøre hva som er den underliggende årsaken. Ved essensiell trombocytemi er det nødvendig med benmargsanalyse og genanalyser for bekrefte diagnosen.

Behandling

Det er avgjørende for behandlingen å kunne skille mellom reaktiv trombocytose og essensiell trombocytemi.

Reaktiv/sekundær trombocytose

Dersom du har fått påvist sekundær trombocytose, trenger du ikke behandling som reduserer mengden blodplater eller som begrenser risikoen for blodproppdannelse. Dette fordi det unormale platetallet ikke øker risiko for blodproppsykdom (tromboemboli). Det kan være aktuelt å behandle den underliggende årsaken til trombocytosen.

Essensiell trombocytemi

Har du fått påvist essensiell trombocytemi, kan behandling med medisiner som reduserer risiko for blodpropp og eventuelt medisin som reduserer mengden blodplater i blodet, være nødvendig. Om sykdommen trenger behandling avgjøres ut ifra symptomer, om du tidligere har hatt blodpropp og om du har risiko for hjerte-/karsykdom forøvrig. Ved lav risiko kan en avvente legemiddelbehandling og følges med kontroller. Det er uansett anbefalt å slutte å røyke og unngå overvekt da dette kan redusere risikoen for blodpropp.

Alle pasienter med primær trombocytemi og høy risiko for blodpropp, så som høy alder eller tidligere episode med blodpropp, bør ha blodplatehemmende behandling med acetylsalicylsyre 75 til 100 mg daglig. Acetylsalicylsyre kan ha god effekt på den nedsatte sirkulasjonen som kan forekomme hos noen i fingre og tær. Ved alvorligere grad av sykdom startes det med medisiner som reduserer mengden blodplater i blodet.

Prognose

Leveutsiktene ved reaktiv trombocytose avhenger av hvilken sykdom som utløser økningen i blodplater, trombocytosen gir i seg selv ingen følgetilstander. Ved essensiell trombocytemi kan det oppstå alvorlige følgetilstander som blødning, blodpropp, nedsatt blodomløp i hender og føtter, hjerneslag, men for mange er leveutsiktene tilnærmet normale. 

Vil du vite mer?

  • Om blodet
  • Acetylsalicylsyre
  • Trombocytose - for helsepersonell
  • Ved behov for ytterligere råd eller veiledning om essensiell trombocytose, kontakt Blodkreftforeningen