Informasjon

Ferritin

Ferritin er en blodprøve som forteller om jernnivået i kroppen. Men når bør ferritin måles, og hvilke nivåer regnes som normale? Les mer her.

Hva er ferritin?

Normale voksne har ca 3-4 g jern i kroppen. 60-70 prosent av dette finnes i hemoglobinet i de røde blodcellene. Resten finnes lagret i lever, milt og beinmarg. Jernet som lagres, bindes til spesielle lagringsproteiner, og det viktigste er ferritin. Under normale forhold er konsentrasjonen av ferritin i blod samsvarende med konsentrasjonen inne i kroppens celler, og verdien av ferritin blir derfor et godt mål for kroppens totale jernlager (jerndepot).

Jernmangel

Blodserum er væskefasen av blod etter at det har levret seg (koagulert). Serum er den klare, gule væsken som skilles ut fra et blodkoagel (størknet blod) når koagelet trekker seg sammen.

Hvis du er i ferd med å utvikle jernmangel, så er serum-ferritin (s-ferritin) den første blodprøven, markøren, som viser fallende verdi. Senere synker andre blodprøver som serumjern, mens blodprøven transferrin stiger. Først sent i forløpet faller blodprosenten, hemoglobin.

Når jernmangel fører til lav blodprosent, kalles tilstanden jernmangelanemi - lav blodprosent som følge av jernmangel. Jern brukes ikke bare i hemoglobin i de røde blodcellene, jern er nødvendig i en lang rekke prosesser som er viktige for at kroppens celler skal fungere normalt. Anemi er derfor ikke den eneste konsekvensen av jernmangel.

Når måles ferritin?

S-ferritin er et godt mål på det generelle jernnivået i kroppen. Det er en prøve som blir tatt forholdsvis hyppig. Hovedgrunnene for å måle ferritin er:

 • Diagnostikk og kontroll av jernmangel
 • Diagnostikk og kontroll av hemokromatose, en sykdom med økt opptak og opphopning av jern i kroppen

Normalområde for ferritin

 • Menn: 25–200 µg/L
 • Kvinner: 15–150 µg/L

Men dette kan variere noe med den analysemetoden som det aktuelle laboratoriet bruker.

Gjennomsnittlig s-ferritin hos friske kvinner og menn i 30 års alder er henholdsvis rundt 30 og 90 µg/L. Hos begge kjønn er det tendens til økende s-ferritin med alderen.

Hos gravide ses jevnt fallende verdier utover i svangerskapet, ned til omkring 5 - 45 µg/L. Lave verdier er helt vanlige under og etter fødselen. Verdier under 10-12 µg/L tidlig i svangerskapet tyder på jernmangel.

Prøvetaking av ferritin

Måling av s-ferritin gjøres ved hjelp av en blodprøve som analyseres i et laboratorium. I de fleste tilfeller må man i allmennpraksis sende inn prøven til et større laboratorium.

Feilkilder ved ferritinprøven

Ferritin hører til en klasse proteiner som kalles akuttfaseprotein. Det vil si proteiner som slippes ut i store mengder i blodet ved infeksjoner og betennelser (inflammasjoner). Ferritin er derfor følsomt for slike tilstander. Ved akutte infeksjoner og kroniske betennelsestilstander vil man få høye verdier av s-ferritin uten at man nødvendigvis har mye jern lagret i kroppen. I tilfeller med akutte infeksjoner og akutte sykdommer kan det ta inntil 3 uker før normalisering av ferritinprøven.

Legen vil ofte ta blodprøven CRP samtidig med ferritin. CRP øker også ved infeksjoner i kroppen, men CRP blir raskere normal etter en infeksjon. Dersom CRP er økt, vil også s-ferritin være økt uavhengig av jernlageret. Hvis CRP er normal, så betyr en lav ferritin, f.eks. under 20-30 µg/L, at det foreligger jernmangel. Er CRP derimot klart forhøyet, kan man som en tommelfingerregel ikke utelukke jernmangel før ferritin er over 100.

Vurdering av ferritinverdier

Ferritinverdier under 20-30 µg/L gir mistanke om jernmangel. Nivåer over 100 kan på det nærmeste utelukke jernmangel.

Nivåer mellom 200-400 kan tyde på

 • Hemokromatose - se ovenfor
 • Akuttfase-reaksjon ved infeksjon eller inflammasjon
 • Aplastisk anemi - blodmangel på grunn av svært lav produksjon av røde blodceller
 • Unormalt stor nedbrytning av røde blodceller (hemolyse)
 • Kronisk alkoholmisbruk
 • Kan være normalt hos eldre friske personer

Nivåer over 1000 kan tyde på

 • Hemokromatose
 • Akutte sykdommer med omfattende celleskade
 • Alvorlig infeksjon
 • Kronisk leversykdom
 • Nyresvikt
 • Enkelte kreftsykdommer

Verdier mellom 400 og 1000 vil nesten alltid være uttrykk for sykdom, mest sannsynlig en av tilstandene i gruppene over. Videre undersøkelse og utredning er nødvendig.

Vil du vite mer?