Informasjon

Legemiddelbehandling av demens

Legemiddelbehandling av demens er legemidler som kan bedre noen av symptomene ved Alzheimers demens. Dette er legemidler som kan ha en liten, men positiv effekt på kognitiv funksjon, oppmerksomhet, initiativ og hukommelse hos noen av pasientene.

Generelt

Det finnes ingen legemidler som helbreder demens, eller som i vesentlig grad stanser utviklingen av sykdommen. Det finnes derimot to grupper medisiner som kan bedre noen av symptomene hos en del av pasientene med Alzheimers demens. Mest brukt er såkalte kolinesterasehemmere (donepezil, rivastigmin og galantamin). Et alternativ er NMDA-reseptor antagonisten memantin (NMDA = N-methyl-D-aspartat). Kolinesterasehemmerne er godkjent for behandling hos pasienter med mild til moderat Alzheimers demens, mens memantin er godkjent ved moderat til alvorlig Alzheimers demens.

I praksis er det ingen forskjeller i effekt mellom de tre ulike kolinesterasehemmerne. Det er vist i forskning at medikamentene kan ha en positiv effekt på tenkning, oppmerksomhet, initiativ og hukommelse. Men det er klart at effekten ikke er svært stor, og medikamentene hjelper bare hos en del av pasientene. Også studier med memantin har vist positiv effekt hos noen av pasientene, med bedring av evnen til å klare seg i dagliglivet.

Kombinasjonsbehandling av kolinesterasehemmer og memantin er forsøkt i noen studier. Resultatene spriker noe, men i beste fall gir en slik kombinasjonsbehandling kun beskjedne effekter på kognisjon og samlede utfall av virkninger. Nasjonal faglig retningslinje om demens anbefaler ikke samtidig behandling med begge medikamentene.

Det er usikkert hvilke pasienter med Alzheimers demens som vil ha nytte av medisin mot demens. Det er derfor vanlig å anbefale at nesten alle pasienter med Alzheimers demens får forsøke medikamentell behandling. Dersom det oppstår plagsomme bivirkninger, eller dersom det ikke er påvisbar effekt etter fire til seks måneders behandling, endres eller avsluttes behandlingen.

Det anbefales at demensbehandling med medikamenter bare gjennomføres av leger som har erfaring med diagnostisering og behandling av demens.

Neste side