Informasjon

Medisiner mot demens

Medisiner mot demens kan være medisiner som hos noen kan bedre enkelte symptomer. Noen ganger kan også antideprissive medisiner være aktuelt, og en sjelden gang antipsykotika.

Demensmedisiner

Noen av symptomene ved demens kan behandles med legemidler. Det finnes i dag fire legemidler som kan vurderes for behandling mot demens dersom visse vilkår er oppfylt:

  • Donepezil (virkestoff) - handelsnavn: Aricept, Donepezil
  • Rivastigmin (virkestoff) - handelsnavn: Exelon, Rivastigmin
  • Galantamin (virkestoff) - handelsnavn: Galantamin, Reminyl
  • Memantin (virkestoff) - handelsnavn: Ebixa, Memantin, Nemdatine

De tre første har liknende effekt og betegnes som kolinesterase-hemmere. De kan hos en mindre del av pasienter med mild eller moderat demens ved Alzheimers sykdom, føre til bedring av enkelte symptomer som hukommelse, oppmerksomhet, initiativ og evne til å klare enkle oppgaver i dagliglivet. Midlene har beskjeden effekt på atferdsmessige og psykiatriske symptomer. Spesielt gjelder dette psykotiske symptomer (sinnsforvirring), uro og initiativløshet eller "agitasjon". Effekten varer hos noen i bare fem til seks måneder, hos andre noen år. Disse legemidlene kan ikke stoppe sykdommen. Hyppige bivirkninger er mage-tarm besvær, vanligst kvalme.

Memantin har en litt annen virkemåte enn de tre andre legemidlene. Dette midlet kan bedre enkelte symptomer av Alzheimers demens og er mest aktuelt ved moderat til alvorlig sykdomsgrad. Vanlige bivirkninger er svimmelhet, hodepine og døsighet.

Effekten av disse legemidlene er beskjeden, og den varierer fra pasient til pasient. For flertallet av pasienter med demens gir medisinene liten eller ingen virkning.

Utgiftene til legemidlene som behandling mot Alzheimers demens dekkes over blåreseptordningen. 

Medisiner mot aggressivitet

Pasienter med demens kan vise utfordrende atferd som er vanskelig å forholde seg til for andre, eller som er plagsom for pasienten. Behandling av utfordrende atferd ved demens forutsetter grundig utredning og kontinuerlig evaluering av tiltak. Uro av type formålsløs verbal aktivitet og/eller motorisk uro, og som er av ikke-aggressiv karakter, foreslås som hovedregel ikke behandlet med legemidler. Ikke-medikamentell behandling anses generelt som førstevalg, men noen ganger er det aktuelt å bruke medisiner. Det gjelder først og fremst ved vrangforestillinger og hallusinasjoner som fører til et betydelig lidelsestrykk eller aggressivitetsnivå. Behandlingen skal redusere helsefare som atferden utgjør for pasienten selv eller andre. De fleste av medisinene som brukes (såkalte antipsykotika) har mange mulige bivirkninger, og denne type legemidler må derfor brukes med forsiktighet. Dosen må være så lav som mulig, og tiden med behandling så kort som mulig. Pasientene blir gjerne trette, kan bli stive i kroppen og spiser ofte mindre. Det kan være vanskelig å finne den rette balansen mellom for liten og for sterk virkning. Legemidler som ofte brukes i slike situasjoner, er for eksempel risperidon, aripiprazol eller olanzapin.

Andre legemidler ved demens

Sovemidler av type beroligende medisiner (benzodiazepiner og lignende) anbefales ikke som behandling mot søvnvansker. En beroligende medisin som brytes hurtig ned i kroppen kan være aktuelt som korttidsbehandling av akutt angst og uro (for eksempel oksazepam). Ikke sjeldent ser vi at personer med demens er deprimerte og lider av angst. Miljøterapi er førstevalg som behandling. I tillegg kan visse antidepressive legemidler i noen tilfeller brukes med hell for å behandle angst og/eller depresjon. De såkalte SSRI-legemidlene kan være gunstige å bruke på grunn av at de gir mindre bivirkninger hos personer med demens enn andre antidepressive legemidler.

Legemidler som årsak til forvirring

En del legemidler kan gi hukommelsessvikt og forvirring, enten alene eller i kombinasjon med andre legemidler. Eldre mennesker, pasienter som behandles med flere legemidler samtidig og personer med degenerative hjernesykdommer er mest utsatt. Forvirringsproblemene går tilbake når legemidlet tas bort, og den forbigående forvirringstilstanden har således ingenting med demens å gjøre. Tilstanden er en form av delirium. Medikamenter som kan utløse delirium er for eksempel morfinliknende medisiner, beroligende legemidler, visse type hjertemedisiner, betennelsesdempende medisiner, antikolinergiske medisiner, kortikosteroider, antipsykotika, antidepressiver, antiepileptika og cellegift.

Vil du vite mer?