Informasjon

Medisiner mot demens

Hopp til innhold

Informasjonen er utviklet av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Legemidler som årsak til forvirring

Disse forvirringsproblemene går tilbake når legemidlet tas bort, og den forbigående forvirringstilstanden har således ingenting med demens å gjøre.En del legemidler kan gi hukommelsessvikt og forvirring hos gamle (delirium). Det gjelder særlig opioider (narkotiske smertestillende midler), kortikosteroider og psykotrope legemidler som antipsykotika, antidepressiver, angstdempende medisiner.

Demensmedisiner

Noen av symptomene ved demens kan behandles med legemidler. Det fins i dag fire antidemens legemidler:

  • Donepezil (virkestoff) - handelsnavn: Aricept, Donepezil
  • Rivastigmin (virkestoff) - handelsnavn: Exelon, Orivast, Rivastigmin
  • Galantamin (virkestoff) - handelsnavn: Galantamin, Reminyl
  • Memantin (virkestoff) - handelsnavn: Ebixa, Nemdatine

De tre første har liknende effekt og betegnes kolinesterase-hemmere. De kan hos 20-30% av alle som lider av Alzheimers sykdom i et tidlig stadium, føre til bedring av enkelte symptomer som hukommelse, oppmerksomhet, initiativ og evne til å klare enkle oppgaver i dagliglivet. Midlene har beskjeden effekt på atferdsmessige og psykiatriske symptomer. Spesielt gjelder dette psykotiske symptomer (sinnsforvirring), uro og initiativløshet eller "agitasjon". Effekten varer hos noen i bare fem til seks måneder, hos andre noen år. Disse legemidlene kan ikke stoppe sykdommen.

Memantin har en litt annen virkemåte enn de tre andre legemidlene. Dette midlet kan bedre enkelte symptomer i et senere stadium av Alzheimers sykdom og vaskulær demens. En systematisk studie konkluderer med at memantin har en effekt på samme nivå som kolinesterase-hemmere.

Effekten av disse legemidlene er beskjeden, og den varierer fra pasient til pasient. For flertallet av pasienter med demens har kolinesterase-hemmere liten eller ingen virkning.

Utgiftene til donepezil, rivastigmin og galantamin dekkes over blåreseptordningen. For memantin dekkes ikke utgiftene generelt, men her kan det søkes individuelt om dekning.

Medisiner mot uro

Atferd som er vanskelig å forholde seg til for andre, eller som er plagsom for pasienten, kan også behandles med legemidler. Det gjelder først og fremst vrangforestillinger og hallusinasjoner. De fleste av medisinene som brukes (såkalte antipsykotika), har mange bivirkninger, og denne type legemidler må derfor brukes med forsiktighet. Dosen må være så lav som mulig, og tiden med behandling så kort som mulig. Pasientene blir gjerne trette, kan bli stive i kroppen og spiser ofte mindre. Det kan være vanskelig å finne den rette balansen mellom for liten og for sterk virkning. Legemidler som ofte brukes i slike situasjoner, er Risperdal, Zyprexa, Haldol, eller Seroquel.

Andre legemidler

Et mildt sovemiddel kan forsøkes hos pasienter som har mistet normal døgnrytme. Ikke sjeldent ser vi at personer med demens er deprimerte og lider av angst. Antidepressive legemidler kan i noen tilfeller brukes med hell for å behandle depresjon og angst. De såkalte SSRI-legemidlene kan være gunstige å bruke på grunn av at de gir mindre bivirkninger hos personer med demens enn andre antidepressive legemidler.

Vil du vite mer?