Informasjon

Demens - testamente? Verge?

Testamente og oppnevnelse av verge kan være viktige tiltak ved demens. En dement person er i fare for å komme opp i økonomiske vansker på grunn av manglende vurderingsevne og manglende kontroll over sine eiendeler.

Informasjonen er utviklet av Nasjonal kompetansesetjeneste for aldring og helse

Testamente ved demens

For at et testamente skal være gyldig må personen som skriver testamentet (testator) forstå rekkevidden av sine disposisjoner. Det vil blant annet si at vedkommende må ha en viss grad av vurderingsevne for å kunne veie de forskjellige mulighetene mot hverandre. For personer med demens kan det ofte reises tvil på dette punktet, og det bør i mange tilfeller utføres en legeundersøkelse i forbindelse med opprettelse av et testamente. Dette vil være betryggende med hensyn til å avgjøre om testamentet er rettskraftig. Det kan være hensiktsmessig å ordne dette i startfasen av en demenssykdom, før det kan reises tvil om personen med demens var i stand til å utferdige testamentet.

Verge ved demens?

Personer med demens kan komme i økonomiske vansker på grunn av manglende vurderingsevne og manglende kontroll over sine eiendeler. Det er et svært drastisk tiltak å gå til umyndiggjøring av en person, og vilkårene for umyndiggjøring er strenge. Oppnevnelse av verge er en smidigere løsning enn umyndiggjøring. Dette er en god ordning for personer med demens som ikke kan ta vare på egen økonomi.

Vergens oppgaver er å ivareta interessene til personen som er under vergemål. Vergen er en voksen person som vurderes til å være i stand til og er villig til å utføre oppdraget. Verge oppnevnes av fylkesmannen, eller eventuelt av retten dersom personen fratas den rettslige handleevnen.

I følge vergemålslovens §21 kan vergemålet omfatte økonomiske og personlige forhold. Når vergemål vedtas, skal det tas stilling til hva vergemålet skal omfatte, og om det skal begrenses i sak eller tid. Vergemålet skal ikke gjøres mer omfattende enn det som er strengt nødvendig.

Vil du vite mer?