Informasjon

Demens - testamente? Verge?

Oppnevnelse av verge kan være et viktig tiltak ved demens. En dement person er i fare for å komme opp i økonomiske vansker på grunn av manglende vurderingsevne og manglende kontroll over sine eiendeler.

Testamente ved demens

Slektsarveretten er i dag regulert på grunnlag av slektskap. Hvis du vil særskilt gi uttrykk for dine ønsker om fordeling av dine etterlatenskaper, har du mulighet til å opprette testamente. Det vil være en fordel å ha juridisk bistand for å ordne testamentet.

For at et testamente skal være gyldig, må personen som skriver testamentet (testator), forstå rekkevidden av sine disposisjoner. Det vil blant annet si at vedkommende må ha en viss grad av vurderingsevne for å kunne veie de forskjellige mulighetene mot hverandre.

Det må altså være usannsynlig at pasientens sinnstilstand har hatt noen betydning for innholdet i testamentet. Dersom testator har svekket hukommelse eller demens, kan det ofte reises tvil på dette punktet. Derfor bør det i slike tilfeller utføres en legeundersøkelse i forbindelse med opprettelse av et testamente.

Konklusjonen fra undersøkelsen er grunnlaget for en legeattest som bør legges ved testamentet. Attesten skal ta stilling til sannsynligheten for at pasientens demenssykdom eller sinnstilstand kan ha hatt noen betydning for innholdet i testamentet.

Dersom du har svekket hukommelse eller demens og ønsker å opprette testamente, vil det være hensiktsmessig å ordne dette i startfasen av sykdommen. Ved fremskreden demens kan det reises tvil om personen var i stand til å utferdige testamentet. 

Verge ved demens?

Personer med demens kan komme i økonomiske vansker på grunn av manglende vurderingsevne og manglende kontroll over sine økonomiske og personlige avgjørelser. For at slike personer kan utføre nødvendige økonomiske, juridiske og personlige avgjørelser, kan det søkes om å få oppnevnt verge. 

Vergens oppgaver er å ivareta interessene til personen som er under vergemål. Vergen er en voksen person som vurderes til å være i stand til og er villig til å utføre oppdraget. Verge oppnevnes av statsforvalteren og er basert på frivillighet i utgangspunktet.

I særskilte tilfeller kan vergemål med fratakelse av rettslig handleevne besluttes av retten. Vilkårene for dette er strenge. Det å frata en person den rettslige handleevnen ble tidligere omtalt som "umyndiggjøring". Begrepet ble fjernet fra den aktuelle vergemålsloven når den ble vedtatt. 

Vergemålet kan omfatte både økonomiske og personlige forhold. Når vergemål vedtas, skal det tas stilling til hva vergemålet skal omfatte, og om det skal begrenses i sak eller tid. Vergemålet skal ikke gjøres mer omfattende enn det som er strengt nødvendig.

Fremtidsfullmakt

Demens og annen alvorlig sykdom kan gjøre at du en gang i fremtiden trenger hjelp. Hvis du oppretter fremtidsfullmakt, kan du bestemme at noen du stoler på, skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv. Du finner mer informasjon om dette på statsforvalteren.no.  

Vil du vite mer?