Informasjon

Utvikling av demens

Kommunale tilbud ved demens

Mange kommuner har nå opprettet et demens- eller hukommelsesteam og/eller demenskoordinator. Ansatte i hukommelsesteamet har som oppgave å følge opp pasient og pårørende gjennom sykdomsutviklingen og kan gi gode råd og støtte i vurderingen av hvilke tilbud det er behov for. Det finnes ofte tilbud om pårørendeskole og samtalegrupper for pårørende til personer med demens, gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner.

Dagsenter for eldre er et annet tilbud som mange kommuner har opprettet. Disse er vanligvis beliggende på et sykehjem. Personer med demens kan ha nytte av å få plass på et dagsenter. Her får de måltider og kan bli stimulert med ulike aktiviteter. Tilsyn gis av sykepleier og det ordnes med transport fram og tilbake. 

Stadig flere kommuner oppretter dagaktivitetssenter som er spesielt tilrettelagt for personer med demens. Som en del av den statlige satsingen under Demensplan 2020 skal det foreslås endringer av helse- og omsorgstjenesteloven som fastsetter en plikt for kommunene til å tilby et dagaktivitetstilbud. 

Det er viktig at aktivitetstilbud introduseres tidlig i sykdomsutviklingen. En del dagaktivitetssenter opprettes etter «Inn på tunet» modell i samarbeid mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste og gårdbrukere.

Korttidsopphold på sykehjem kan være et godt tilbud for å gi pårørende nødvendig hvile. Slike opphold organiseres ofte av hjemmesykepleien. Flytting til sykehjem kan for en periode øke forvirringen, men dette vil gå tilbake etter hvert som personen blir trygg i de nye omgivelsene.

Forrige side Neste side