Informasjon

Hukommelsessvikt

Hukommelsessvikt opptrer ofte tidlig i utviklingen av en demenstilstand, men langt fra alle tilfeller av hukommelsessvikt skyldes en begynnende demens.

Hva er hukommelsessvikt?

Hukommelsessvikt er redusert evne til å bruke erfaringer eller gjenkalle tidligere opplevelser i en slik grad at det går utover normal funksjonsevne. Hukommelse er en forutsetning for å forstå verden omkring oss, og gjenkjennelse er en grunnleggende forutsetning for trygghetsfølelsen. Hukommelsessvikt utvikler seg oftest over lang tid.

Se også Hukommesessvikt, veiviser.

Forekomst av hukommelsessvikt

Sviktende hukommelse er vanligst i høy alder som følge av demens. Omtrent en av tre over 65 år klager over hukommelsesvansker, men bare 10-15 prosent av disse tar det opp med legen. Opplevelse av, eller følelse av svekket hukommelse, er dessuten vanlig ved depresjon og enkelte angstlidelser uavhengig av demens eller alder.

Det er også svært vanlig et personer som er slitne eller overarbeidet, som mangler søvn eller hvile, føler at hukommelsen er svekket. I slike situasjoner er årsaken oftest at en er for sliten til å konsentrere seg tilstrekkelig om det en ser eller leser, og på den måten heller ikke husker det en har lest. Dette er ikke uttrykk for skade i hjernen, og er en forbigående tilstand.

Diagnostikk av hukommelsessvikt

Hukommelsessvikt opptrer ofte tidlig i utviklingen av en demenstilstand. Dersom det ved testing påvises betydelig svekket hukommelse, er det et tegn på forstyrrelse av sentralnervesystemet. Hensikten med videre utredning er å avdekke hva slags tilstand det dreier seg om. Dette er av betydning for å kunne iverksette behandling der dette er mulig, og for å kunne gi råd og veiledning om det videre forløpet.

Hos yngre personer ses svekket hukommelse i forbindelse med sykdommer i sentralnervesystemet

Vanlige årsaker til hukommelsessvikt

  • Senil demens
  • Depresjon
  • Hodeskader
  • Alkoholskader
  • Utløst av medikamenter, spesielt medikamenter som virker sløvende (eks. sovemedisiner)
  • Svekket allmenntilstand på grunn av kronisk sykdom, for eksempel kronisk hjerte- eller lungesykdom

Sjeldnere årsaker til hukommelsessvikt

Vil du vite mer?